nettoyer

nettoyer, vt.


āclǣnsian (Vf2) ♦ āfeormian (Vf2) ♦ āhlūttrian/āhlȳttrian (Vf1) ♦ (ge)clǣnsi(g)an/clēnsian/geclānsian/(ge)clǣsnian/clǣnsnian (Vf2) > a.m. cleanse ♦ (ge)feormian (Vf2) ♦ weoxian (Vf2). (EN LAVANT) āþierran (Vf) ♦ āþwēan (VF6) ♦ (ge)feormian (Vf2) ♦ (ge)þwēan, got. þwahan, v.n. þvá, v.h.a. thwahan/dwahan {VF6}, v.s. twahan ♦ (ge)wascan/(ge)wacsan/wæscan/wa(c)xan/waxsan (VF6) > a.m. wash, v.n. vaska (Vf), v.h.a. waskan (VF6) > all.m. waschen ♦ onþwēan/inþwēan (VF6). (UNE PLAIE, UNE BLESSURE) āfeormian (Vf2). (UN TERRAIN) geryddan. (balayer) āswāpan (VF7) ♦ swāpan (VF7) > a.m. sweep, v.n. sveipa (Vf1/2), v.h.a. sweifan. nettoyer à fond þurhclǣnsian (Vf2).