neuf

neuf 1, adj. num. et n.


nigon > a.m. nine, got. niun, v.n. níu, v.h.a. niun > all.m. neun, v.s. nigun, v.fr. nigun. multiplié par neuf nigonfeald > a.m. ninefold.


neuf 2, adj. et n.


1. adj. a. (nouveau) nī(e)we/nēowe > a.m. new, got. niujis, v.n. nýr, v.h.a. niuwi > all.m. neu {ja/jō}, v.s. niuwi, v.fr. nīe. tout neuf eal(l)nīwe (ja/jō) ♦ ge(o)ng/geonc/(g)iong/gi(u)ng/iung/gung/gieng > a.m. young, got. juggs, v.n. ungr, v.h.a. jung > all.m. jung, v.s. jung, v.fr. jung/jong.


b.
(pas encore usé) nī(e)we ←.


2.
n. à neuf, loc. adv. (RÉNOVATION) ednīwan ednīwe ednīwinga/ednēowunganī(o)wunga/nēowunga/nīwinga/nēowinga.