niais

niais, adj.


dol > a.m. dull, got. dwals, v.h.a. tol > all.m. toll, v.s. dol ♦ dwǣslic dysig/dys(e)g/disg > a.m. dizzy, v.h.a. tusig > all.m. dusig, v.fr. dusig ♦ dysiglic dys(e)lic (ge)dwǣs/(ge)dwēs, v.fr. dwes ♦ gedwolenlic stuntlicundēopþancol unhȳdig.