noble

noble, adj. et n.


1. adj.a. (de haut rang) æþele/eþele, v.n. aðal, v.h.a. edili > all.m. edel {ja/jō}, v.s. eđili, v.fr. ethel/edel ♦ dryhtlic/drihtlicduguþlic eorlcund eorlisc w(e)orþ/wurþ/wirþ/wyrþ > a.m. worth, got. wairþs, v.n. verðr, v.h.a. wert > all.m. wert. (bien né) bestborencynegōd cynnig frēolic/frīlic, v.s. frīlik ♦ gesīþcund þeg(e)nborenwelboren. aussi noble, comp. égal. efenæþele/emnæþele (ja/jō). très noble full æþele (ja/jō). chef noble forþþegn (m. a). condition noble æþelnes (f. jō) ♦ æþelu/æþelo (f. ō) ♦ hēa(h)nes/hēannes/hēgnes (f. jō) > a.m. highness ♦ w(e)orþnes/wierþnes/wurþnes/wyrþnes (f. jō). enfant noble cynebearn (nt. a) ♦ dryhtbearn (nt. a). enfant de noble naissance frēobearn (nt. a). noble naissance æþelborennes (f. jō) ♦ æþelu ← ♦ eorlgebyrd (f. i). de noble naissance æþelboren/ēþelborenæþelcund dēorboren/dīorborenforþboren. non noble (du peuple) ceorlisc/ci(e)rlisc/ciorlisc/cyrlisc > a.m. churlish. qui n’est pas de noble naissance folciscfolclic hē(a)n, got. hauns, v.h.a. hōn ♦ mǣgþlēas unæþelborenunæþele.

b. (majestueux) dryhtlic ← ♦ eorl(l)ic hlāfordlic > a.m. lordly ♦ þeg(e)nlic, v.s. theganlik. (royal) cynewyrþe. noble suite æþelduguþ (f. ō).

c. (illustre) frēo/freoh/frīo/frioh/frig/frī/frȳ > a.m. free, got. freis, v.n. frír, frjáls, v.h.a. frī > all.m. frei {ja/jō}, v.s. frī, v.fr. frī ♦ hēa(h)lic torht, v.h.a. zoraht, v.s. torht ♦ weorþful, v.s. wertvoll ♦ wīdcūþ.

d. (distingué) æþelboren ←.

e. (excellent, parfait, splendide) ācorenānlic/ǣnlic/ēnlic > a.m. only ♦ æltǣw(e)/æltēaw/æltēow/ealtēaw æþele ← ♦ æþellic betlicclǣnlic dēore/dīore/dīere/dȳre (ja/jō) > a.m. dear, v.n. dýrr, v.h.a. tiuri (ja/jō) > all.m. teuer, v.s. diuri, v.fr. diore/diure ♦ dēorwierþe/dēorwyrþe/dēorwurþe/dīorwyrþe/dȳrwurþe (ja/jō) ♦ ē(a)cen (e)aldorlicfæ(i)ger/fægir/fǣr > a.m. fair, got. fagrs, v.n. fagr, v.h.a. fagar, v.s. fagar ♦ frēolic ← ♦ fūslic gecoren hēa(h)lichlīsful hrēþēadig mǣre/mēre (ja/jō), got. mērs, v.n. mærr, v.h.a. māri (ja/jō), v.s. māri ♦ mǣrlic/mȳrlic, v.h.a. mārilīh, v.s. mārlīk ♦ micel/micul > a.m. much, got. mikils, v.n. mikill, v.h.a. michil, v.s. mikil ♦ micellic, v.h.a. michillīh ♦ regallic rōttil, got. til, v.n. tilr ♦ þrymful þrymlicþrȳþful unwāclicweorþful ← ♦ weorþfullic/wurþfullicweorþlic/wurþlic/wyrþlic, v.n. virðuligr, v.h.a. werdlīh ♦ wlitig, v.s. wlitig ♦ wrǣst/wrāst. créature noble hēahgesceaft (f. i).

f. (élevé) ūphēah. discours noble rihtspell (nt. a) ♦ þrȳþword (nt. a). (QUALITÉ MENTALE) rūm, got. rūms, v.n. rúmr, v.fr. rūm. à l’âme noble hēahmōd, v.h.a. hōhmōti ♦ mōdig, v.h.a. muotig, v.s. mōdag ♦ swīþmōd wlanc/wlonc, v.s. wlanc.

g. (vertueux, honorable) ārlic, v.h.a. ērlīh > all.m. ehrlich ♦ sēl, got. sēls (i, ja/jō), v.n. sæll ♦ unforcūþ.

h. (ART) frēo ←.

2. n. æþeling/eþeling, v.h.a. ediling {m. a}, v.fr. etheling (m.) ♦ beorn/biorn (m. a) ♦ domne (m.) ♦ (h)eorl (m. a) > a.m. earl, v.n. jarl (m. a), v.h.a. erl, v.s. erl (m.) ♦ forþman (m. th. rac.) ♦ rād(e)cniht (m. a) ♦ þeg(e)n/þēn > a.m. thane, v.n. þegn, v.h.a. thegan/degan > all.m. Degen {m. a}, v.s. thegan. noble de très haut rang e(a)ldormann/ealdurmann (m. th. rac.) > a.m. alderman. noble de la famille sibæþeling (m. a). nobles (noblesse) duguþ/dugoþ/dugaþ/dugeþ (f. ō), v.h.a. tugad/tugund (f. i) > all.m. Tugend, v.fr. duged (f.) ♦ ealdorduguþ/aldorduguþ (f. ō).