nuptial

nuptial, adj.


beweddenlic brȳdlic gēmunglicgift(e)lic. chant nuptial (épithalame) brȳdlēoþ (nt. a) ♦ brȳdsang (m. a) ♦ giftlēoþ (nt. a). lit nuptial brȳdbedd (nt. ja) ♦ brȳdræst (f. jō) ♦ brȳdsceamol (m.). vêtement nuptial brȳdrēaf (nt. a).