occasion

occasion, n.


(opportunité) ci(e)rr/ci(e)r/cyrr/cerr (m. i) > a.m. chare/char, v.h.a. kēra (f. ō), kēr (m.) > all.m. Kehr(e) ♦ gelimp/gelymp (nt. a) ♦ mǣl/māl/mēl > a.m. meal, got. mēl, v.n. mál, v.h.a. māl > all.m. Mahl {nt. a} ♦ sǣl/sēl (m. i) ♦ sīþ (m. a), got. sinþs (m. a), v.n. sinn(i) (nt.), v.h.a. sind (m. a), v.s. sīđ (m.) ♦ stund (f. ō), v.n. stund (f. i), v.h.a. stunta (f. ō) > all.m. Stunde, v.s. stunda, v.fr. stunde ♦ tīd/tȳd (f. i) > a.m. tide, v.n. tið (f. i), v.h.a. zīt (f. i et nt. a) > all.m. Zeit, v.s. tīd, v.fr. tīd ♦ tī(e)ma/tȳma (m. an) > a.m. time, v.n. tími ♦ þrāg/þrāh (f. ō). occasion d’agir librement rūm (m. a) > a.m. room, got. rūm(s) (m. et nt. a), v.n. rúm (nt.), v.h.a. rūm > all.m. Raum, v.s. rūm, v.fr. rūm. occasion favorable (ge)byre (m. i), v.h.a. giburī ♦ gedafenlicnes (f. jō) ♦ gelimplicnes/gelymplicnes (f. jō) ♦ inc(g)a (m. an) ♦ intinga (m. an) ♦ sǣl ← ♦ spēdtīd ← ♦ tīdlicnes (f. jō) ♦ tī(e)ma ← ♦ tōwyrd (f.). à une certaine occasion æt sumum cyrre. chercher une occasion favorable smēa(ga)n/smēgan (Vf2). fournir l’occasion de onlūcan (VF2) > a.m. unlock.