océan

océan, n.


bæþweg (m. a) ♦ brim/brym, v.n. brim {nt. a} ♦ brimflōd/brymflōd (m. et nt. u) ♦ brimstrēam/brymstrēam (m. a) ♦ dēop/dīop/dȳp (nt. a), dȳpe (f. ōn) > a.m. deep, got. diupei (f. īn), v.h.a. tiufī (f. īn) > all.m. Tiefe, v.s. diupi (f.) ♦ dēop wæter (nt. a) ♦ ē(a)gorstrēam (m. a) ♦ fām/fǣm (nt.) > a.m. foam, v.h.a. feim (m.) > all.m. Feim ♦ fīfelwæg (m. a) ♦ fisces bæþ (nt. a) ♦ fisces ēþel (m. a) ♦ flōdweg (m. a) ♦ flot (nt. a), v.n. flot ♦ ganotes bæþ (nt. a) ♦ gārsecg (m. ja) ♦ geofen/geofon/gifen/gyfen (nt. a), v.s. geƀano ♦ hæf/heaf (nt.), v.n. haf (nt.) ♦ hærn/hræn (f.) ♦ holm (m. a) ♦ hranmere (m. i) ♦ hranrād (f. ō) ♦ hwǣles ēþel (m. a) ♦ hwælmere (m. i) ♦ (h)wælweg (m. a) ♦ lagu/lago (m. u), v.n. lǫgr (m.), v.h.a. lagu, v.s. lagu ♦ lagufæsten (nt. ja) ♦ laguflōd (m. a) ♦ mǣwes ēþel (m. a) ♦ mere/mære (m. i), got. marei (f. īn), v.n. marr (m. i), v.h.a. meri (nt. ja) > all.m. Meer, v.s. meri (f.) ♦ mereflōd (m. u) ♦ (m. et f. i) > a.m. sea, got. saiws (m.), v.n. sær/sjór (m. wa), v.h.a. sēo (m. wa) > all.m. See, v.s. sēo/sēu, v.fr. sē ♦ sǣfæsten (f.) ♦ sǣflōd (m. et nt. a) ♦ sǣholm (m. a) ♦ secg (m. ja) ♦ seglrād (f. ō) ♦ seolhbæþ (nt. a) ♦ seolhpæþ (nt. ?) ♦ sīd wæter (nt. a) ♦ sioloþ (m. ?) ♦ strēamas (m. pl. a) ♦ sund (nt. a) > a.m. sound, v.n. sund (nt.) ♦ sundhelm (m. a) ♦ swanrād/swonrād (f. ō) ♦ wæd (nt. a), v.n. vað, v.h.a. wat ♦ wæl wær, v.n. ver (nt.) ♦ wīdsǣ (f. i) ♦ woruldwæter/weoroldwæter (nt. a) ♦ windgeard (m. a) ♦ ȳþ/ēþ, v.n. unnr (f. i), v.h.a. unda (f. ō et ōn), v.s. ūđia ♦ ȳþa ful (nt.) ♦ ȳþfaru (f. ō) ♦ ȳþgewinn (nt. a).

sein de l’océan fāmigbōsm (m. a) ♦ scēat (m. a), v.n. skaut (nt.), v.h.a. scōz (m. et nt. a), scōza (f.) > all.m. Schoss, v.fr. skāt. océan de l’est ēastgārsecg (m. ja). océan de l’ouest (océan glacial arctique) Westsǣ (f. i). océan du nord norþgārsecg (m. ja). océan du sud sūþgārsecg (m. ja).