œuf

œuf, n.


ǣg/æig (nt. az/iz), v.n. egg (nt. ja) > a.m. egg, v.h.a. ei (nt. a) > all.m. Ei. œuf de poule henneǣg (nt. az/iz). blanc d’œuf hlūttor ǣghwīt (nt.) > a.m. white. coquille d’œuf ægscill/ægscyll (f.) > a.m. eggshell ♦ sci(e)ll/scell/scyll (f.) > a.m. shell, got. skalja (f. jō), v.n. skel (f.) ♦ jaune d’œuf ǣgergelu (nt.) ♦ dydrin (m. ?) ♦ geolu/geolo/gealewe/gelew (wa) > a.m. yellow, v.h.a. gelo > all.m. gelb ♦ geol(o)ca/gioleca (m. an) > a.m. yolk. mélange à base d’œufs ǣg(ge)mang (nt. a). membrane d’un œuf ægerfelma (f. ōn). pondre des œufs ǣgru lecgan (Vf1) > a.m. lay eggs.