ordonnance

ordonnance, n.


1. (agencement) (ge)fadung (f. ō).


2.
(loi, décret) a. āsetnes (f. jō) ♦ ǣbebod (nt. a) ♦ ǣbod (m.) ♦ bodlāc (nt. a) ♦ cwide/cuide/cwede/cwyde/cwyþe (m. i), v.n. kviðr, v.h.a. quidi/quiti (m. i), v.s. quidi (m.) ♦ dōm > a.m. doom, got. dōms, v.n. dómr, v.h.a. tuom {m. a}, v.s. dōm (m.), v.fr. dōm (m.) ♦ endebyrdnes (f. jō) ♦ geban(n)/gebenn (nt. i), v.h.a. ban/pan (m. a) > all.m. Bann, v.s. ban (nt.), v.fr. ban/bon (nt.) ♦ (ge)bod (nt. a), v.n. boð (nt.), v.h.a. gibot (nt. a) > all.m. Gebot, v.s. gibod (nt.), v.fr. bod (nt.) ♦ (ge)fadung (f. ō) ♦ gerǣdnes (f. jō) ♦ ge(h)rec (nt.) ♦ (ge)riht/(ge)ryht (nt. a) > a.m. right, v.n. réttr (m.), v.h.a. reht (nt. a) > all.m. Recht, v.s. reht, v.fr. riuht (nt. a) ♦ gescēadnes (f. jō) ♦ gescrif (nt. a), v.h.a. giscrip ♦ (ge)set(t)ednes (f. jō) ♦ (ge)set(e)nes (f. jō), v.fr. setnes (f.) ♦ geteohhung (f. ō) ♦ geþōht (m. a) ♦ gewyrd (f. i) ♦ hāt (nt. a), v.n. heit (nt.) ♦ inseten (f.) ♦ insetnes/insætnes (f. jō) ♦ lagu (f. ō) > a.m. law, v.n. lagu, lǫg ♦ rǣd/rād/rēd (m. a), v.n. ráð (nt.), v.h.a. rāt (m. a), v.s. rād, v.fr. rēd. ordonnances lār > a.m. lore, v.h.a. lēra > all.m. Lehre {f. ō}, v.s. lēra, v.fr. lāre.


b.
ordonnance civile woruldgerǣdnes/weoroldgerǣdnes (f. jō). ordonnance décrétée oralement wordriht (nt. a). ordonnance de la loi divine sōþcwide (m. i). ordonnance précédente frumrǣden (f. jō). ordonnance primaire (DE L’ÉGLISE) frumrǣd (m. a). ordonnance royale cynedōm (m. a).