ordonner

ordonner, vt.


1. (organiser) (ge)endebyrd(i)an (Vf).


2.
(donner un ordre) ābannan (VF7) ♦ ābēodan (VF2) ♦ bebēodan/bebīodan (VF2) ♦ biddan > a.m. bid, got. bid(j)an, v.n. biðia, v.h.a. bitten > all.m. bitten, v.s. biddian, v.fr. bidda {VF5} ♦ foregehātan (VF7) ♦ foresecgan (Vf3) ♦ gebannan/gebonnan (VF7) ♦ (ge)bēodan, got. biudan, v.n. bjóða, v.h.a. (gi)biotan > all.m. (ge)bieten, v.s. (gi)biodan, v.fr. biada {VF2} ♦ (ge)cweþan/(ge)cueþan, got. qiþan, v.n. kveða, v.h.a. quedan, v.s. queđan, v.fr. quetha/queda/quan {VF5} ♦ (ge)hātan, got. haitan, v.n. heita, v.h.a. heiz(z)an > all.m. heissen, v.s. hētan, v.fr. hēta {VF7} ♦ onbēodan, got. anabiudan, v.h.a. inbiotan, v.s. anbiodan {VF2}. ordonner d’un signe/d’un signe de tête (ge)bīcnan/(ge)bēcnan > a.m. beckon, v.h.a. bouhnen {Vf1} ♦ (ge)bīcnian/(ge)bē(a)cnian/(ge)bȳcnian > a.m. beckon (Vf2), v.h.a. gibauhnian, v.s. gibōknian. ordonner de sortir bēodan ūt (VF2).


3.
(prescrire, décréter) āstihtan (Vf1) ♦ (ge)dēman > a.m. deem, got. (ga)dōmjan, v.n. dœma, v.h.a. tuomian {Vf1}, v.s. dōman/duomian, v.fr. dēma (Vf1) ♦ (ge)dihtan (Vf1) ♦ (ge)findan > a.m. find, got. finþan, v.n. finna, v.h.a. findan > all.m. finden {VF3}, v.s. findan, v.fr. finna ♦ (ge)lagian (Vf2) ♦ gerǣdan (VF7/Vf1), got. garaidjan (Vf1), v.n. greiða ♦ gerec(c)an/gereccean/gehræcan (Vf1) ♦ gescēadan/gescādan, got. gaskaidan, v.h.a. gisceidan {VF7} ♦ (ge)sciftan/(ge)scyftan (Vf) > a.m. shift, v.n. skipta (Vf1) ♦ (ge)sci(e)rian/(ge)scerian/(ge)scyrian (Vf1), v.s. giskerian ♦ (ge)settan > a.m. set, got. (ga)satjan, v.n. setja, v.h.a. sezzan > all.m. setzen, v.s. settian, v.fr. setta {Vf1} ♦ gestihtan (Vf1) ♦ (ge)tǣcan > a.m. teach (Vf1) ♦ gewissian (Vf2) ♦ lǣran/lēran, got. laisjan, v.n. læra, v.h.a. lēren/lēr(r)an > all.m. lehren {Vf1}, v.s. lērian, v.fr. lēra ♦ tǣcnan/tācnan (Vf1).


4.
(UN PRÊTRE) (ge)hādian (Vf2) ♦ (ge)hālgian/(ge)hāligan (Vf2) > a.m. hallow, v.n. helga, v.h.a. heilagōn (Vf2) > all.m. heiligen, v.s. hēlagōn.