asseoir

asseoir, v.


1. vt. (établir, installer) setlan (Vf1) > a.m. settle.

2. s’asseoir, vp. (ge)sittan, got. (ga)sitan, v.n. sitja, v.h.a. (gi)sizzen > all.m. sitzen, v.s. sittian, v.fr. sitta {VF5} ♦ ofsittan (VF5). s’asseoir contre qqch. gesittan wiþ (VF5). s’asseoir sur un trône sittan cynestōl (VF5). action de s’asseoir gesæt (nt.) ♦ gesetenes (f. jō) ♦ ofseten(n)es (f. jō) ♦ setlung (f. ō) ♦ sitting.