atteindre

atteindre, v.


1. vt. a. (parvenir à un lieu) ātillan (Vf) ♦ (ge)cuman > a.m. come, got. (ga)qiman, v.n. koma til, v.h.a. queman/koman > all.m. kommen, v.s. kuman, v.fr. kuma {VF4} ♦ gefolgian (Vf2) ♦ gegrāpian (Vf2) ♦ (ge)hrīnan, v.h.a. (h)rīnan {VF1}, v.s. hrīnan ♦ (ge)rǣc(e)an (Vf1) > a.m. reach, v.fr. rēka/rēts(i)a ♦ geredian/gerædiangestīgan, got. gasteigan {VF1}, v.s. gistīgan ♦ (ge)tillan (Vf). atteindre à la rame gerōwan. atteindre au galop geærnan (Vf1). atteindre en bateau (ge)līþan, got. galeiþan, v.n. líþa, v.h.a. līdan > all.m. leiden {VF1}, v.s. līđan ♦ gerōwan gesiglan (Vf1). atteindre en descendant (ge)stīgan, got. (ga)steigan, v.n. stíga, v.h.a. stīgan > all.m. steigen {VF1}, v.s. (gi)stīgan, v.fr. stīga. atteindre en rampant becrēopan (VF2). atteindre en se traînant becrēopan (VF2). atteindre rapidement (ge)iernan/(ge)yrnan, (ge)rinnan > a.m. run, got. garinnan {VF3}, v.s. rinnan, v.fr. rinna (VF3).

b. (s’étendre jusqu’à) bebūgan (VF2) ♦ brādian (oþ) (Vf) ♦ brǣdan/brēdan (tō), got. braidjan, v.n. breiða, v.h.a. breitan > all.m. breiten {Vf1} ♦ gān (-mi) > a.m. go, v.h.a. gān > all.m. gehen, v.s. gān, v.fr. gān/gēn ♦ gan(c)gan/g(e)ongan/gengan, got. gaggan, v.n. ganga, v.h.a. gangan, v.s. gangan, v.fr. gunga {VF7} ♦ (ge)rǣc(e)an ← ♦ licgan (tō) (VF5) ♦ sīdian (Vf2). (FLOT) tōbeflōwan (VF7). (s’élever jusqu’à) ūprǣcan (Vf1). qui a atteint le ciel heofonhēah.

c. (UNE CIBLE) (ge)sc(e)otian (Vf2). atteindre avec une flèche strǣlian (Vf2).

d. (blesser, heurter : DE SES MOQUERIES, etc.) gespringan (VF3).

e. (parvenir à un degré, etc.) (UN ÂGE) becuman tō (VF4) ♦ gebīdan (VF1). (UN ÉTAT) cuman tō (VF4). (UN POIDS) tēon āwegan (VF5).

2. vti. atteindre à (acquérir, obtenir) geēhtan (Vf1) ♦ (ge)folgian (Vf2) > a.m. follow, v.h.a. folgēn (Vf3), folgōn (Vf2) > all.m. folgen, v.s. folgōn (Vf2), v.fr. fol(g)ia/fulgia ♦ gerǣc(e)an (Vf1).