qualifié

qualifié, adj.


1. (expérimenté) cræf(e)tlic gerād, got. garaids ♦ gewit(t)ig > a.m. witty, v.n. vitugr, v.h.a. wizzīg, v.s. wit(t)ig ♦ searocræftig/searucræftig sēl, got. sēls (i, ja/jō), v.n. sæll ♦ wīs > a.m. wise, got. -weis, v.n. víss, v.h.a. wīs(i) > all.m. weise, v.s. wīs, v.fr. wīs. très qualifié gearosnottor/gearusnottor. être qualifié en oncunnan (perf. pr.). qualifié en médecine lǣcecræftig. artisan qualifié smēawyrhta (m. an). médecin qualifié rihtlǣce (m. ja).


2.
qualifié pour (autorisé) w(e)orþ/wurþ/wirþ/wyrþ > a.m. worth, got. wairþs, v.n. verðr, v.h.a. wert > all.m. wert.


3.
(CRIME, etc.) cambriolage qualifié rihthāmsōcn (f.).