qualité

qualité, n.


1. (nature) æþelu/æþelo (f. ō) ♦ (ge)hwilcnes (f. jō), v.h.a. hweolīhnissi (nt. ja) ♦ missenlicnes (f. jō) ♦ swilcnes (f. jō). bonne qualité gōd > a.m. good, v.n. gott, v.h.a. guot > all.m. Gut {nt. a} ♦ gōdnes (f. jō) > a.m. goodness. de première qualité ǣrgōd. qualité divine (D’UNE PLANTE) godcundnes (f. jō). qualité naturelle āgennes (f. jō) ♦ æþelborennes (f. jō) ♦ (ge)cynd/(ge)cind (nt. ja) > a.m. kind, v.s. kind (nt.). qualité personnelle gescīr.


2.
(excellence) æþelcundnes (f. jō) ♦ æþelu/æþelo (f. ō) ♦ cræft (m. a) > a.m. craft, v.n. kraptr (m.), v.h.a. kraft (f. i) > all.m. Kraft, v.s. kraft (m. et f.), v.fr. kreft ♦ cyst/cist (m. et f. i), v.h.a. kust, v.s. kust (f.), v.fr. kest (f. i) ♦ duguþ/dugoþ/dugaþ/dugeþ (f. ō), v.h.a. tugad/tugund (f. i) > all.m. Tugend, v.fr. duged (f.) ♦ (ge)micelnes (f. jō), v.h.a. michilnessi (nt. ja) ♦ mōd (nt. a) > a.m. mood, got. mōþs (m. a), v.n. móðr (m. a), v.h.a. muot (m. a et an) > all.m. Mut, v.s. mōd, v.fr. mōd ♦ þrym(m)/þremm/þrim (m. i) ♦ weorþfulnes (f. jō) ♦ w(e)orþnes/wierþnes/wurþnes/wyrþnes (f. jō) ♦ weorþscipe/wurþscipe (m. i) > a.m. worship. de qualité (PERSONNE) wel(ge)þungen. de haute qualité hē(a)h/hēa(g) > a.m. high, got. hauhs, v.n. hár (wa/wō), v.h.a. hōh/haoh > all.m. hoch, v.s. hōh, v.fr. hāch/hāg ♦ hēa(h)lic. personne de qualité æþeling/eþeling, v.h.a. ediling {m. a}, v.fr. etheling (m.) ♦ beorn/biorn (m. a) ♦ domne (m.) ♦ eald e(a)ldormann/ealdurmann (m. th. rac.) > a.m. alderman ♦ (h)eorl (m. a) > a.m. earl, v.n. jarl (m. a), v.h.a. erl, v.s. erl (m.) ♦ forþman (m. th. rac.) ♦ gesīþ (m. a), v.n. sinni (m.), v.s. gisīđ, v.fr. sīth ♦ gesīþmann (m. th. rac.) ♦ gummann, v.h.a. gomman {m. th. rac.} ♦ hlāford/hlāfard/hlāfurd (m. a) > a.m. lord ♦ hlāfording ieldestieldra ord (m. et nt. a), v.n. oddr (m.), v.h.a. ort (m. et nt. a) > all.m. Ort, v.s. ord, v.fr. ord ♦ rād(e)cniht (m. a) ♦ sibæþeling (m. a) ♦ þeg(e)n/þēn > a.m. thane, v.n. þegn, v.h.a. thegan/degan > all.m. Degen {m. a}, v.s. thegan ♦ þēningmann (m. th. rac.) ♦ wita/weota (m. an), v.h.a. wizzo, v.fr. wita.


3.
(CHEZ UNE PERSONNE) bonne qualité (vertu) gōd ← ♦ gumcyst (f. i) ♦ mancyst (f.) ♦ miht/m(e)aht/m(i)eht/mæht > a.m. might, got. mahts, v.h.a. maht > all.m. Macht {f. i}, v.s. maht, v.fr. macht/mecht. qualité exceptionnelle synderlicnes (f. jō).


4.
(compétence) avoir qualité pour agir gescīran/gescȳran (Vf). qui a qualité pour rihtlic, v.n. réttligr, v.h.a. rehtlīh > all.m. rechtlich, v.fr. riuchtlik ♦ w(e)orþ/wurþ/wirþ/wyrþ > a.m. worth, got. wairþs, v.n. verðr, v.h.a. wert > all.m. wert. qui a qualité pour assister à l’assemblée/au conseil mōtweorþ.