quand

quand, adv. et conj.


1. adv. int. āhwænnehwonne/hwanne/hwænne > a.m. when, got. ƕan, v.n. hvé, v.h.a. hwanne/hwenne > all.m. wann/wenn, v.s. hwan(na), v.fr. hwanne/hwenne. (dans combien de temps) hwonne ǣr, v.n. hvé nær/hvenær. n’importe quand āhwænneǣfre/ǣfer > a.m. ever ♦ ǣne ǣr oþþe sīþhwonne ← ♦ lōc(a) hwonne/lōc(a) hwænne sīþ oþþe ǣr sīþ oþþe ǣfre.


2.
conj. mid þām þe mid þām þætmid þȳ (þe)/miþ þȳ, v.h.a. mitdiu/mittiu ♦ > a.m. now, got. nu, v.n. nú, v.h.a. nu ♦ swā, got. swē, v.h.a. sō, v.s. sō, v.fr. sā ♦ þā, v.h.a. dō, v.s. thō/thuo, v.fr. thā ♦ þā þāþǣr/þār(a)/þēr > a.m. there, got. þar, þaruh, v.n. þar, v.h.a. thār/dār, thara/dara, v.s. thār, v.fr. thēr ♦ þe þon(ne)/þanne/þænne > a.m. then, got. þan, v.h.a. thanna/danna/danne > all.m. denn/dann. (après que) þon(ne) ←. quand…alors þā…þāþonne…þonne.


3.
quand même, loc. adv. ēac hwæþrehwæþre ēac lōc(a) (nū) hūsōþ hwæþere/sōþ hweþereswā þēah, got. swēþauh ♦ þē(a)h/þāh/þǣh > a.m. though, got. þau, v.n. þó, v.h.a. thoh/d(h)oh > all.m. doch, v.s. thoh, v.fr. thach ♦ þēah hwæþereþēanna þonne hwæþere.