attendre

attendre, v.


1. vt. a. (attendre qq., qqch.) ābīdan (VF1) > a.m. abide ♦ forbyrdi(g)an (Vf2) ♦ (ge)anbīdian (Vf2) ♦ (ge)bīdan/gebȳdan > a.m. bide, got. (ga)beidan, v.n. bíða, v.h.a. bītan {VF1}, v.s. (gi)bīdan, v.fr. bidia ♦ (ge)cēpan (Vf1) > a.m. keep ♦ geþyldi(ge)an/geþyldgan (Vf2), v.h.a. gidultian > all.m. gedulden ♦ onbīdan (VF1). attendre ardemment/impatiemment cēpnian (Vf). qui attend impatiemment ofþyrst(ed) ge)þurstig/(ge)þyrstig > a.m. thirsty, v.h.a. durstig > all.m. durstig ♦ þyrst, v.n. þyrstr. attendre avec confiance līefan (tō) (Vf1). attendre le vent gewidora bīdan (VF1).

b. attendre au passage (se tenir à l’affût) gesǣtnian (Vf2) ♦ sǣt(i)an/sētian (Vf2) ♦ ymbsi(e)rwan/ymbsyrwan (Vf1).

c. (ne pas agir) (ge)bīdan ← ♦ (ge)restan/ræstan > a.m. rest, v.h.a. (gi)resten {Vf1}, v.s. restian, v.fr. resta (Vf1) ♦ licgan > a.m. lie, got. ligan, v.n. liggja, v.h.a. liggen > all.m. liegen, v.s. liggian, v.fr. liga/lidza {VF5}. (voir venir) (ge)anbīdian/andbīdian (Vf2).

d. (compter sur, escompter) ābīdan ← ♦ (ge)bāsnian (Vf2) ♦ hyhtan/hihtan onbīdan (VF1) ♦ wēnan/wǣnan > a.m. ween, got. wēnjan, v.n. væna, v.h.a. wānnan/wānen > all.m. wähnen {Vf1}, v.s. wānian, v.fr. wēna.

e. attendre de qq. þenc(e)an > a.m. think, got. þagkjan, v.n. þekkja, v.h.a. thenken/denken > all.m. denken, v.s. thenkian, v.fr. thenka/thendza {Vf1}.

2. s’attendre à, vp. ābīdan ← ♦ (ge)bāsnian (Vf2) ♦ hyhtan ← ♦ onbīdan (VF1) ♦ wēnan ←. qui ne s’attend pas à ungearu/ungearo, v.h.a. ungaro ♦ unwær/unwer.