que

que 1, conj.


þæt > a.m. that, v.n. at, v.h.a. thaz/daz/dat > all.m. dass, v.s. that, v.fr. that ♦ þætte þe. (APRÈS COMP.) þan/þon, þanne/þonne, v.n. þan.


que 2, pr.


1. pr. rel. swā, , v.h.a. sō ♦ swilc/swelc/swulc > a.m. such, got. swaleiks, v.n. slíkr, v.h.a. sol(ī)h/sulīh > all.m. solch, v.s. sulīk, v.fr. sāl(i)k/sēl(i)k/sul(li)k/sulch/suck ♦ þætte, got. þatei ♦ þe, v.s. the, v.fr. thē. ce que þætte. ce que (quoi que) lōc(a) hwætlōc(a) hwylceswā hwæt (swā)swā hwilc swā, v.s. sō hwilīc sō.


2.
pr. int. hwæt > a.m. what, got. ƕa, v.n. hvat, v.h.a. hwaz > all.m. was, v.s. huat, v.fr. hwet. (quel genre de) gehwilc, v.h.a. gihwelīh/gahwelīh ♦ hūlic.