quel

quel, adj. int.


hwilc/hwelc/hwælc > a.m. which, got. ƕileiks/ƕēleiks, v.n. hvílíkr, v.h.a. hwelīh > all.m. welch, v.s. hwilīk, v.fr. hwel(ī)k/hulk. n’importe quel(le) ǣlc/e(a)lc/ylc (ān) > a.m. each, v.fr. e(l)k/ellic ♦ ǣlc ānǣnig/ēnig > a.m. any, got. ainaha, v.n. einigr, v.h.a. einīg/ēnīg > all.m. einig, v.s. ēnig, v.fr. ēnich ♦ elles hwā sum > a.m. some, got. sums, v.n. sumr, v.h.a. sum, v.s. sum, v.fr. sum ♦ swāhwā (m.), swāhwilc (f. et nt.). quel genre de/quelle sorte de gehwilc, v.h.a. gihwelīh/gahwelīh ♦ hūlic.