qui

qui, pr.


1. pr. rel. swā, , v.h.a. sō ♦ swilc/swelc/swulc > a.m. such, got. swaleiks, v.n. slíkr, v.h.a. sol(ī)h/sulīh > all.m. solch, v.s. sulīk, v.fr. sāl(i)k/sēl(i)k/sul(li)k/sulch/suck ♦ þe, v.s. the, v.fr. thē. ce qui þætte. ce qui (quoi que) lōc(a) hwætlōc(a) hwylce swā hwæt (swā) swā hwilc swā, v.s. sō hwilīc sō.


2.
pr. int. hwā > a.m. who, got. ƕas, v.n. hverr, v.h.a. hwer > all.m. wer, v.s. hwē/hwie, v.fr. hwā ♦ hwilc/hwelc/hwælc > a.m. which, got. ƕileiks/ƕēleiks, v.n. hvelīkr, v.h.a. hwelīh > all.m. welch, v.s. hwilīk, v.fr. hwel(ī)k/hulk. (quel genre de) gehwilc, v.h.a. gihwelīh/gahwelīh ♦ hūlic. n’importe qui āhwāāhwæþer/ōhwæþer, v.fr. āhwedder/āuder ♦ ǣnig mann. qui que lōc(a) hwālōc hwæþer/lōc hweþer lōc hwilclōc(a) hwylce swā swā hwā (swā), v.s. sō hwē sō, v.fr. sā hwāsā ♦ swā hwæþer (swā)/swæþer/swaþerswā hwilc (swā)swilc ←. qui que ce soit āhwāgehwilc hwā ← ♦ swā hwā (swā), v.h.a. sō hwer sō.