quiconque

quiconque, pr.


1. pr. ind. āhwāānga ǣghwā ǣghwilc/ēghwelc hwāhwæþer hwilc/hwelc/hwælc > a.m. which, got. ƕileiks/ƕēleiks, v.n. hvílíkr, v.h.a. hwelīh > all.m. welch, v.s. hwilīk, v.fr. hwel(ī)k/hulk ♦ nāthwā nāthwelc/nāthwilc samhwelc/samhwilc sum > a.m. some, got. sums, v.n. sumr, v.h.a. sum, v.s. sum, v.fr. sum ♦ swāhwā (m.), swāhwilc (f. et nt.) ♦ swāhwæþer(swā), v.s. sō hweđar sō ♦ swā hwilc swā, v.s. sō hwilīc sō ♦ swæþer/swaþer.


2.
pr. rel. hwāhwilc ← ♦ lōc(a) hwā lōc hwæþer/lōc hweþer lōc hwilc lōc(a) hwylceswā swā hwā (swā), v.s. sō hwē sō, v.fr. sā hwāsā ♦ swā hwæþer (swā), v.s. sō hweđar sō ♦ swæþer/swaþer swā hwilc (swā) ← ♦ swilc/swelc/swulc > a.m. such, got. swaleiks, v.n. slíkr, v.h.a. sol(ī)h/sulīh > all.m. solch, v.s. sulīk, v.fr. sāl(i)k/sēl(i)k/sul(li)k/sulch/suck.