race

race, n.


1. (espèce) cynn > a.m. kin, got. kuni, v.n. kyn, v.h.a. kunni {nt. ja}, v.s. kunni/cunni (nt.), v.fr. ken/kin/kon (nt. ja) ♦ cynren/cynryn/cænren (nt.) ♦ (ge)cynd/(ge)cind (nt. ja) > a.m. kind, v.s. kind (nt.) ♦ hī(e)w/hȳw/hēo(w)/hīow (nt. a) > a.m. hue, got. hiwi (nt. ja), v.n. hý ♦ mǣgwlite/māgwlite/mēgwlite (m. i) ♦ þēod (f. ō), got. þiuda (f. ō), v.n. þjóf (f.), v.h.a. thiot (f. ō et ōn), v.s. thiod(a), v.fr. thiade. race d’animaux dēorcynn (nt. ja). race de bétail nīetencynn (nt. ja) ♦ orfcynn (nt. ja). race des monstres marins fīfelcynn (nt. ja). race des mortels feorhcynn (nt. ja). race de géants entcynn (nt. ja). race de l’enfer/des démons dēofolcynn (nt. ja) ♦ hellecinn (nt. ja). race des anges engelcynn (nt. ja). race des elfes ælfcynn (nt. ja). race des médecins lǣcecynn (nt. ja). race dépravée earfoþcynn (nt. ja). race glorieuse (ANGES) mægenþrymm (m. i) ♦ wuldorhēap (m. a ?). race païenne hǣþencynn (nt. ja).


2.
(famille, lignée) cnōsl, v.h.a. cnuosal {nt. a}, v.s. knōsal ♦ cynn ← ♦ fæderæþelo (nt. indécl.) ♦ forecnēowres (f. jō) ♦ framcynn/fromcynn (nt. ja) ♦ frumcynn (nt. ja) ♦ gebyrd/gebird (f. i), got. gabaurþs (f. i), v.n. byrð (f.) > a.m. birth, v.h.a. giburt (f. i) > all.m. Geburt, v.s. giburd (f.), v.fr. berth (f.) ♦ gecnēorednes (f. jō) ♦ gecynd ← ♦ rāpincel (nt. a) ♦ sǣdsworn streng (m.) > a.m. string, v.n. strengr (m.), v.h.a. stranc ♦ tē(a)m/tȳm (m.) > a.m. team, v.n. taumr (m.), v.h.a. zoum (m.) > all.m. Zaum, v.s. tōm, v.fr. tām ♦ tūd(d)or/tūd(d)er (nt. a) ♦ woruldgebyrd/weoroldgebyrd (f. i).


3.
(tribu) cnēorednes (f. jō) ♦ cnēorisn (f.) ♦ cnēowsibb (f. jō) ♦ cynn ← ♦ cynren ← ♦ folc (nt. a) > a.m. folk, v.n. fólk (nt.), v.h.a. folk (nt. a) > all.m. Volk, v.s. folk/folc (nt.), v.fr. folk (nt.) ♦ frumcynn (nt. ja) ♦ gecynd ← ♦ (ge)hūsscipe (m. i) ♦ (ge)mǣg(e)þ/(ge)mȳgþ (f. ō) ♦ gestrȳnd/gestrīnd (f.) ♦ hīwrǣden (f. jō) ♦ hūs > a.m. house, got. hūs, v.n. hús, v.h.a. hūs > all.m. Haus {nt. a}, v.s. hūs, v.fr. hūs ♦ hūsrǣden (f. jō) ♦ mǣgburg/mǣgburh (f. th. rac.) ♦ mennisc (nt. a) ♦ teoh (m. et f.) ♦ þēodcynn (nt. ja) ♦ wyrttruma (m. an) ♦ wyrttrume (f. ōn).