attention

attention, n.


1. (concentration) begīmen/begȳmen (f.) ♦ c(e)arfulnes (f. jō) > a.m. carefulness ♦ geheald (m. ou nt. i) ♦ gewinn (nt. a), v.h.a. giwin > all.m. Gewinn, v.s. gewin ♦ gīeme/gȳme (f. ōn), v.n. gaumr (m.), v.h.a. gouma (f. ō), v.s. gōma (f.) ♦ gī(e)men/gȳmen/gēmen (f.) ♦ studding (f. ō). faire/prêter attention à becēpan (Vf1) ♦ besēon on/tō/wiþ (VF5) ♦ (ge)war(e)nian/(ge)wearnian > a.m. warn, v.h.a. warnōn > all.m. warnen {Vf2} ♦ hēdan/hȳdan > a.m. heed, v.h.a. huoten > all.m. hüten, v.s. hōdian ♦ me(a)rcian (Vf2) > a.m. mark, v.n. marka, v.h.a. marchōn (Vf2), v.s. markōn, v.fr. merkia ♦ rēcan/reccan > a.m. reck, v.n. rœkja, v.h.a. ruohhen {Vf1}, v.s. rōkian ♦ scrīfan (VF1), v.n. skrifa (Vf2), v.h.a. scrīban (VF1) > all.m. schreiben, v.s. skrīƀan (VF1), v.fr. scrīva (VF1) ♦ sinnan (VF3) ♦ warian, v.n. vara {Vf2}, v.s. warōn, v.fr. waria ♦ weorþian/wurþian/wyrþian (Vf2), got. wairþōn (Vf2), v.n. virða (Vf1), v.h.a. werdōn (Vf2). porter son attention sur/tourner son attention vers āþenian/āþennan mōd on (Vf1/2) ♦ behealdan (VF7) > a.m. behold ♦ bewendan (Vf1) ♦ dybbian (Vf) ♦ geondscēawian (Vf2) ♦ (ge)scēawian > a.m. show, v.h.a. scouwōn > all.m. schauen {Vf2}, v.s. skawōn, v.fr. skawia/skowia ♦ (ge)wendan (Vf1) ♦ gī(e)man/gēman/gȳman, got. gaumjan, v.n. geyma, v.h.a. goumen {Vf1}, v.s. gōmean ♦ hebban mōd tō (VF6) ♦ sinnan (VF3). qui a son attention portée sur gemyndig. qui réclame de l’attention (TRAVAIL) anhende. sans attention gīemelēaslīce/gȳmelēaslīce/gē(o)melēaslīcerēcelēaslīce > a.m. recklessly.


2.
(prudence, vigilance) war(e)nung/wearnung > a.m. warning, v.h.a. warnunga {f. ō} ♦ wærlicnes (f. jō) ♦ wærnes (f. jō) ♦ wærscipe/werscipe (m. i). échapper à l’attention de qq. missan (Vf) > a.m. miss, v.n. missa (Vf1), v.h.a. missen > all.m. missen, v.fr. missa. faire attention (être prudent) behāwian (Vf2) ♦ behealdan ← ♦ ware niman (VF4). (être sur ses gardes) behealdan ← ♦ (ge)beorgan (VF3) ♦ wacian/wæcian (Vf2) > a.m. wake, got. wakan (VF6/Vf3), v.n. vaka (Vf3), v.h.a. wahhōn (Vf2), wahhēn (Vf3) > all.m. wachen. faire attention à soi (ge)war(e)nian ←.


3.
(sollicitude) behȳdignes (f. jō) ♦ c(e)aru/cearo (f. ō) > a.m. care, got. kara (f. ō), v.n. kǫr (f.), v.h.a. chara (f.), v.s. kara (f.) ♦ frēod (f. ō) ♦ frēodscipe (m. i) ♦ gemynd/gemund/gemend (f. i) > a.m. mind, got. gamunds (f. i), v.h.a. gimunt (f.) ♦ gī(e)men ← ♦ gīem(e)nes/gēm(e)nes (f. jō) ♦ gīeming (f. ō) ♦ h(e)ord/hiord (f. ō) > a.m. herd, got. hairda (f. ō), v.n. hjǫrð (f.), v.h.a. herta (f.) > all.m. Herde ♦ hogu (f.) ♦ hohfulnes (f. jō) ♦ medemnes/medumnes (f. jō) ♦ waru (f. ō), got. warei (f. īn), v.n. vari, v.h.a. wara (f. ō), v.s. wara, v.fr. ware ♦ ymbhoga (m. an) ♦ ymbhwyrft/ymbhwe(a)rft/ymbhworft/ymbhwirft (m.) ♦ ymbhȳdignes/ymbhygdignes (f. jō) ♦ ymbhygd (f.)attention fidèle trū(w)a/trēowa/trȳwa (m. an), v.n. trúa (f. ōn), v.fr. trouwa. avec attention ymbhȳdiglīce/ymbhygdiglīce.