attribuer

attribuer, vt.


1. (octroyer, accorder) āgifian (Vf1/2) ♦ befēolan, v.h.a. bifelhan > all.m. befehlen {VF3} ♦ forgi(e)fan/forgyfan > a.m. forgive, v.h.a. fargeban > all.m. vergeben {VF5} ♦ (ge)dǣlan > a.m. deal, got. (ga)dailjan, v.n. deila, v.h.a. teilan > all.m. teilen {Vf1}, v.s. (gi)dēlian/deilan, v.fr. dēla (Vf1) ♦ (ge)dōn > a.m. do, v.h.a. (gi)tuon > all.m. tun {-mi}, v.s. dō(a)n/dūan, v.fr. dua ♦ (ge)ge(a)rwian/gyrian/gi(e)rian (Vf2), v.s. garuwian/gerwean/girwian ♦ (ge)gi(e)fan/gyfan/geofan/giofan > a.m. give, got. giban, v.n. gefa, v.h.a. geban > all.m. geben, v.s. geƀan, v.fr. ieva {VF5} ♦ (ge)gi(e)rwan/(ge)ge(a)rwan/(ge)gyrwan/gegærwan/iarwan (Vf1), v.h.a. gar(a)wēn (Vf3) ♦ gelācian (Vf2) ♦ (ge)lǣtan/(ge)lētan > a.m. let, got. lētan, v.n. láta, v.h.a. lāzzan > all.m. lassen, v.s. lātan, v.fr. lēta {VF7} ♦ (ge)rǣcan > a.m. reach (Vf1), v.h.a. reihhen, v.fr. rēka/rētsa (Vf1) ♦ (ge)scearian (ge)sci(e)rian/(ge)scerian/(ge)scyrian (Vf1), v.s. giskerian ♦ (ge)sellan/(ge)syllan/sillan > a.m. sell, got. (ga)saljan, v.n. selja, v.h.a. sellan {Vf1}, v.s. sellian, v.fr. sella (Vf1) ♦ getalian (Vf2) ♦ getǣcan (Vf1) ♦ (ge)teoh(h)ian/(ge)ti(o)hhian/tyhhian, v.h.a. gizehōn {Vf2} ♦ getēon/getīon, got. gatiuhan {VF2} ♦ (ge)tīþian/getigþian/tygþian (Vf2) ♦ ondlēanian (Vf2) ♦ onlēon (VF1). (DES TERRES, DES BIENS) betēon (VF1/2) ♦ gē(a)tan/gǣtan (Vf), v.n. já (Vf1), v.n. játta (Vf2), v.fr. gēta/gāta ♦ gecweþan, v.h.a. giquedan {VF5} ♦ (ge)lǣnan/(ge)lēnan/(ge)hlēnan (Vf1) > a.m. lend, v.h.a. lēhanōn (Vf2) > all.m. lehnen, v.fr. lēna ♦ gerec(c)an/gereccean/gehræcan (Vf1) ♦ (ge)sellan ← ♦ ūt āsellan (Vf1). (UNE RÉCOMPENSE, etc.) (ge)dēman > a.m. deem, got. (ga)dōmjan, v.n. dœma, v.h.a. tuomian {Vf1}, v.s. dōman/duomian, v.fr. dēma (Vf1).
attribuer par tirage au sort behlēotan (VF2) ♦ hlytman (Vf). non attribué ungyfeþe/ungifeþe. se voir attribuer (ge)hlēotan (VF2), v.n. hljóta (VF2), v.h.a. hliozan, v.s. hliotan ♦ gescēotan (VF2). (DES TERRES) habban > a.m. have, got. haban, v.n. hafa, v.h.a. habēn > all.m. haben, v.s. hebbian {Vf3}, v.fr. hebba/habba (Vf1) ♦ ofgān (-mi).


2.
(assigner) ācennan (Vf1) ♦ (ge)sci(e)ppan/(ge)scyppan/(ge)sceppan > a.m. shape, got. gaskapjan, v.n. skapa/skepja, v.h.a. skepfen/scaffan > all.m. schaffen {VF6}, v.s. skeppian, v.fr. skeppa (VF6) ♦ (ge)scrīfan (VF1), v.n. skrifa (Vf2), v.h.a. scrīban (VF1) > all.m. schreiben, v.s. skrīƀan (VF1), v.fr. scrīva (VF1) ♦ (ge)settan > a.m. set, got. (ga)satjan, v.n. setja, v.h.a. sezzan > all.m. setzen, v.s. settian, v.fr. setta {Vf1}. (UNE FONCTION) āsettan (Vf1) ♦ geendebyrd(i)an (Vf) ♦ (ge)sellan ← ♦ (ge)settan (in/on) ← ♦ getellan (Vf1). être attribué à (ge)gān (-mi) > a.m. go, v.h.a. gān > all.m. gehen, v.s. gān, v.fr. gān/gēn ♦ gegangan (VF7) ♦ gehlēotan (VF2) ♦ geweorþan/gewiorþan/gewurþan/gewyrþan, v.h.a. giwerdan {VF3}.


3.
(imputer à) cnōdan/cnēodan (VF7/VF2) ♦ (ge)talian/(ge)tælian, v.h.a. zalōn > all.m. zahlen {Vf2}, v.s. talōn, v.fr. talia ♦ (ge)tellan > a.m. tell, v.n. telja, v.h.a. zellan > all.m. zählen, v.s. tellian {Vf1}, v.fr. tella ♦ getītelian (Vf2) ♦ hlīgan tōmearcian (Vf2) ♦ tōwrītan (VF1).