réclamer

réclamer, vt.


1. ābǣdan (Vf1) ♦ āsmēa(ga)n/āsmūgan (Vf2) ♦ (ge)bǣdan, got. baidjan, gabaidjan, v.n. beiða, v.h.a. beiten {Vf1}, v.s. bēdian ♦ gegiwian (Vf2) ♦ gel(e)aþian, got. galaþōn {Vf2} ♦ (ge)þrafian (æfter/for) (Vf2) ♦ ofclipian (Vf2) ♦ ofgān (-mi) ♦ ofgangan (VF7). (CE QUI EST DÛ, UN PAIEMENT) (ge)manian (Vf2) ♦ mynd(i)gian (Vf2).


2.
(EN JUSTICE) æftersp(r)ecan (VF5) ♦ ǣscan (Vf) ♦ besprecan (VF5) > a.m. bespeak, v.h.a. bisprehhan > all.m. besprechen ♦ (ge)sēc(e)an/(ge)sēocan > a.m. seek, got. (ga)sōkjan, v.n. sœkja, v.h.a. suohhen > all.m. suchen, v.s. sōkian, v.fr. sēka/setsa {Vf1}. réclamer son bien (EN JUSTICE) (ge)āgnian/(ge)āhnian, got. gaaiginōn {Vf2} ♦ tōtēon (VF2 et VF1), v.h.a. ziziohan (VF2).