récompense

récompense, n.


1. (gratification) a. andlēan (nt. a) ♦ æfterlēan (nt. a) ♦ dǣdlēan (nt. a) ♦ earna earnung/earning (f. ō) > a.m. earning(s) ♦ edlēan (nt. a) ♦ edlēanung (f. ō) ♦ eftlēan (nt. a) ♦ handlēan (nt. a), v.h.a. hantlōn (m. et nt. a) ♦ lēan (nt. a) > a.m. lean, got. laun (nt. a), v.n. laun (nt. a), v.h.a. lōn (m. et nt. a) > all.m. Lohn, v.s. lōn, v.fr. lān ♦ mēd > a.m. meed, v.h.a. miata > all.m. Miete {f. ō}, v.s. mēda/mīeda, v.fr. mēde/meide/mīde ♦ meord (f. ō), got. mizdō (f. ōn) ♦ wiþerlēan (nt. a), v.h.a. widarlōn (m. et nt. a). en récompense tō lēanes mēdes. en récompense de wiþ > a.m. with, v.n. við, v.s. wiđ, v.fr. with. donner en récompense forgi(e)fan/forgyfan > a.m. forgive, v.h.a. fargeban > all.m. vergeben {VF5}. donner une récompense dōn edlēan (-mi) ♦ lēan forgyldan (VF3) ♦ lēan sellan (Vf1). qui apporte une récompense andergilde. qui reçoit une récompense lācnimende.


b.
récompense à un dénonciateur meldfeoh (nt. a). récompense céleste/glorieuse wuldorbēacn (nt. a) ♦ wuldorlēan (nt. a). récompense en boisson dryncelēan/drincelēan (nt. a). récompense ici-bas woruldlēan/weoroldlēan (nt. a) ♦ woruldmēd/weoroldmēd (f. ō). récompense pour avoir récupéré des biens volés forfang/forfeng (m. i) ♦ forfangfeoh (nt. a). récompense de victoire sigelēan (nt. a) ♦ sigorlēan (nt. a). récompense pour la vie sauvée feorhlēan (nt. a). récompense pour un chant wordlēan (nt. a). récompense pour un service rendu grēting/groeting (f. ō) > a.m. greeting. récompense pour une action passée gēolēan/īulēan (nt. a).


2.
(châtiment) andlēan (nt. a) ♦ edlēan (nt. a) ♦ eft(tō)selenes (f. jō) ♦ wiþerlēan ← ♦ wiþerriht (nt. a) ♦ wracu/wraco/wrecu (f. ō), got. wrakja (f. jō), v.s. wraka/wreka. récompense du péché morþorlēan (nt. a) ♦ synwracu (f. ō).