reconnaître

reconnaître, vt.


1. (identifier, percevoir) ācnāwan (VF7) ♦ (ge)cnāwan (VF7) > a.m. know ♦ (ge)sēon > a.m. see, got. (ga)saiƕan, v.n. sjá, v.h.a. sehan > all.m. sehen, v.s. sehan, v.fr. sīa {VF5} ♦ oncnāwan/ancnāwan (VF7) ♦ ongi(e)tan/angi(e)tan/ongiotan (VF5) ♦ undergi(e)tan (VF5). reconnaître à l’odeur tōstincan (VF3). reconnaître au toucher (ge)fēlan (Vf) > a.m. feel, v.h.a. fuolēn (Vf3) > all.m. fühlen, v.s. gifōlian, v.s. fēla. facile à reconnaître ēaþcnǣwe.


2.
(concéder, admettre) geþæf bēon/wesanoncnāwan/ancnāwan (VF7) ♦ onfōn/anfōn (VF7) ♦ underfōn, v.h.a. untarfāhan {VF7} ♦ understandan be (VF6). reconnaître comme exact onfōn ← ♦ underfōn ← ♦ understandan be (VF6). qui reconnaît gewyrde. qui reconnaît l’exactitude/la justesse de gecnǣwe. faire reconnaître son innocence belādian (Vf2) ♦ betellan (Vf1) ♦ (ge)cennan/gecænnan/cynnan/cinnan (Vf1), got. kannjan (Vf1), v.n. kenna, v.h.a. kannjan/chennan, v.s. kennian, v.fr. kanna/kenna ♦ (ge)clǣns(n)ian/(ge)clēnsian/(ge)clǣsnian (Vf2) > a.m. cleanse ♦ (ge)lādian (Vf2) ♦ geswīcnan (Vf1) ♦ getrēowan/getrīowan/getrīewan/getrȳwan (Vf1) ♦ (ge)trēowian/(ge)trīowian (Vf2) ♦ (ge)trēowsian/(ge)trȳwsian (Vf2) ♦ (ge)trūwian/(ge)trȳwian (Vf2), got. (ga)trauan (Vf3), v.n. trúa (Vf3), v.h.a. trū(w)ēn (Vf3) > all.m. trauen, v.s. trūōn ♦ ungereccan (Vf1) ♦ unsyngian/unsingian/onsyngian (Vf2).


3.
(avouer) andetta bēon/wesan/weorþan begān (-mi) ♦ bēon/wesan becnāwe(ge)andettan/(ge)ondettan/andettean/andyttan/andhēttan (Vf1), got. andhaitan (VF7), v.h.a. antheizan, v.s. andhētan/anthētan ♦ geanwyrde bēon/wesan(ge)secg(e)an/gesæcgan/gesagian > a.m. say, v.n. segja, v.h.a. sagēn > all.m. sagen, v.s. seggian {Vf3}, v.fr. sega/sedsa (Vf1) ♦ gewitnian (Vf). qui reconnaît gecnǣwe.