recourir

recourir, vti.


1. (À QQCH.) becuman on (VF4) ♦ beiernan on (VF3) ♦ (ge)c(i)erran/(ge)cyrran (Vf1) ♦ (ge)hw(e)orfan/(ge)hwyrfan, got. ƕairban, v.n. hverfa, v.h.a. (h)werban/(h)werfan > all.m. werben {VF3}, v.s. hwerƀan, v.fr. hwerva ♦ geþēodan (Vf1) ♦ i(e)rnan/yrnan/ærnan/rinnan > a.m. run, got. rinnan, v.n. rinna/renna, v.h.a. rinnan > all.m. rinnen {VF3}, v.s. rinnan, v.fr. rinna (VF3).


2.
(À QQ.) (ge)sēc(e)an/(ge)sēocan > a.m. seek, got. (ga)sōkjan, v.n. sœkja, v.h.a. suohhen > all.m. suchen, v.s. sōkian, v.fr. sēka/setsa {Vf1}.