relation

relation, n.


1. (récit) bīspell/bigspell (nt. a) ♦ cȳþing (f. ō) ♦ edcwide/eþcwide/eþcwiþe (m. i) ♦ (ge)rece(d)nes (f. jō) ♦ (ge)sagu (f.), v.n. saga (f. ōn), v.h.a. saga (f. ō et ōn) > all.m. Sage ♦ gescēad/gescād (nt.), v.h.a. (gi)skeit, v.s. giskēd ♦ gesegen/gesægen/sæcgen (f.), v.n. sǫgn (f.) ♦ getæl/getel/geteal(l) (nt. a) ♦ insiht (f. ō), got. insahts (f. i) ♦ lārspell (nt. a) ♦ racu, v.h.a. rahha/racha {f. ō} ♦ reccing (f. ō) ♦ spell (nt. a) > a.m. spell, got. spill (nt. a), v.n. spjall (nt.), v.h.a. spel (nt. a), v.s. spell ♦ spellung (f. ō) ♦ stǣr/stē(o)r (nt. ja) ♦ talu (f. ō et indécl.), tal > a.m. tale, v.n. tala (f.), v.h.a. zala (f. ō) > all.m. Zahl, v.s. tala, v.fr. tale ♦ word > a.m. word, got. waurd, v.n. orð, v.h.a. wort > all.m. Wort, v.s. word, v.fr. (w)ord {nt. a}.


2.
(connexion, rapport entre des choses) þēodscipe (m. i). (GRAMM.) edlesung (f. ō).


3.
(connaissance, ami) cūþa (m. an) ♦ frē(o)nd/frīond/frī(e)nd/frīand > a.m. friend, got. frijōnds, v.n. frændi, v.h.a. friunt > all.m. Freund, v.s. friund, v.fr. friond/friund {m. nd} ♦ (ge)fēra (m. an) ♦ wine, v.n. vinr, v.h.a. wini, v.s. wini {m. i}.


4. (rapport entre personnes)
a. sibb, got. sibja, v.h.a. sibba/sippa > all.m. Sippe {f. jō}, v.s. sibbia, v.fr. sibbe (f. jō). être en relation personnelle avec (ge)sēon > a.m. see, got. (ga)saiƕan, v.n. sjá, v.h.a. sehan > all.m. sehen, v.s. sehan, v.fr. sīa {VF5}. relation tendre frēondlufu (f. ō). relations (commerce, rapports) (ge)wrixl (nt. a). relations entre frères brōþorsibb (f. jō). entamer des relations/entrer en relation avec (ge)nēa(h)lǣcan/(ge)nǣlǣcan/(ge)nēlēc(c)an/(ge)nēolēcan (Vf1), v.h.a. nāhlichōn (Vf2). cesser les relations avec oþfeallan (VF7).


b.
relations sexuelles beddgemāna (m. an) ♦ cunnung gemæcnes (f. jō) ♦ gemæcscipe (m. i) ♦ gemāna (m. an) ♦ gemang/gemong (nt. a) ♦ gemeng(ed)nes (f. jō) ♦ gerestscipe (m. i) ♦ (ge)þoftrǣden (f. jō) ♦ (ge)þoftscipe (m. i) ♦ hǣmed/hǣmet/hǣmeþ/hēmed/hēmeþ (nt. a) ♦ hǣmedlāc (nt. a) ♦ hǣmedþing (nt. a) ♦ hrepung legertēam (m.) ♦ līchamlice geþēodnes (f. jō) ♦ restgemāna (m. an) ♦ wīfcȳþþu (f. ō) ♦ wīfgehrine (m.) ♦ wīfgemāna (m. an) ♦ wīflāc (nt. a) ♦ wīfþing (nt. a). avoir des relations sexuelles avec qq. āgan/ǣgan > a.m. own, got. aigan, v.n. eiga, v.h.a. eigan, v.s. ēgan, v.fr. āga {perf. pr.} ♦ (ge)brūcan (VF2) > a.m. brook, got. brūkjan (Vf1), v.h.a. brūhhan (Vf1) > all.m. brauchen, v.s. brūkan, v.fr. brūka ♦ cunnan > a.m. can, got. kunnan, v.n. kunna, v.h.a. kunnan > all.m. können, v.s. kunnan, v.fr. kunna {perf. pr.} ♦ grētan > a.m. greet, v.h.a. gruozan > all.m. grüssen {Vf1}, v.s. grōtian, v.fr. grēta (Vf1) ♦ (ge)hǣman (Vf1) ♦ (ge)licgan mid/wiþ (VF5) ♦ gemengan on þǣm hǣmede (Vf1) ♦ genēa(h)lǣcan ← ♦ genē(a)hwian/genēan (Vf2) ♦ slāpan/slǣpan/slēpan > a.m. sleep, got. slēpan, v.h.a. slāfan > all.m. schlafen, v.s. slāpan, v.fr. slēpa {VF7} ♦ tī(e)man/tȳman/tǣman/tē(a)man (Vf) > a.m. teem.