remercier

remercier, vt.


1. (exprimer ses remerciements) dōn þancas (-mi) ♦ (ge)secgan þancas (Vf3) ♦ (ge)þancian/(ge)þoncian (Vf2) > a.m. thank, got. þagkjan (Vf1), v.n. þakka (Vf2), v.h.a. danchōn (Vf2) > all.m. danken, v.s. thankian, v.fr. thonkia ♦ þanc cunnan (perf. pr.). (DIEU, etc.) (ge)andettan/(ge)ondettan/andhe(t)tan (Vf1), v.h.a. antheizan ♦ lufu gereccan (Vf1) ♦ þancas gereccan (Vf1). être remercié þanc āgan (perf. pr.) ♦ þanc habban (Vf3).


2.
(congédier) tǣcan (fram) (Vf1) ♦ tōforlǣtan (VF7).