remettre

remettre, v.


1. vt.a. (replacer) āwendan/āwændan (Vf1) ♦ geci(e)rran/gecyrran (Vf1) ♦ gehwi(e)rfan/gehwe(a)rfan/gehwyrfan/gehwærfan (Vf1). remettre dans son fourreau behȳdan/behīdan (Vf1). remettre sous protection de la loi (ge)inlagian (Vf2).

b. (remettre sur soi) remettre ses chaussures eftscēogian (Vf).

c. remettre en état (ge)ednīwan (Vf1) ♦ (ge)edstaþelian/(ge)edstaþolian (Vf2). remettre en ordre (ge)lōgian (Vf2). remettre qq. d’aplomb ge(ed)staþelian/ge(ed)staþolian (Vf2) ♦ (ge)trymman/(ge)trymi(g)an/(ge)tremman/(ge)tremegan/(ge)tremian (Vf1) > a.m. trim.

d. (remettre qqch. à qq.) ālī(e)fan/ālȳfan/ālēfan (Vf1) ♦ ārǣcan (Vf1) ♦ āscūfan/āscēofan (VF2) ♦ besellan (Vf1) ♦ (ge)gi(e)fan/gyfan/geofan/giofan > a.m. give, got. giban, v.n. gefa, v.h.a. geban > all.m. geben, v.s. geƀan, v.fr. ieva {VF5} ♦ (ge)sellan/(ge)syllan/sillan > a.m. sell, got. (ga)saljan, v.n. selja, v.h.a. sellan {Vf1}, v.s. sellian, v.fr. sella (Vf1) ♦ handa weorpan (VF3) ♦ ūt rǣcan (Vf1). (confier) āsellan (Vf1) ♦ ætfæstnian (Vf) ♦ (ge)bēodan, got. biudan, v.n. bjóða, v.h.a. (gi)biotan > all.m. (ge)bieten, v.s. (gi)biodan, v.fr. biada {VF2} ♦ on trēowe gelǣtan (VF7). (À DIEU, etc.) bebēodan in/on (VF2) ♦ befæstan (Vf1). remettre en main propre on hand (ge)sellan (Vf1). remettre entre les mains de qq. on hand āgiefan (VF5) ♦ handa lǣtan (VF7). remettre sa part à qq. (ge)dǣlan > a.m. deal, got. (ga)dailjan, v.n. deila, v.h.a. teilan > all.m. teilen {Vf1}, v.s. (gi)dēlian/deilan, v.fr. dēla (Vf1).

e. (pardonner les péchés) ālǣtan/ālētan (VF7) ♦ forgi(e)fan/forgyfan > a.m. forgive, v.h.a. fargeban > all.m. vergeben {VF5} ♦ forlǣtan, v.h.a. farlāzzan > all.m. verlassen {VF7} ♦ ongifan (VF5).

f. (ajourner, reporter) āyldan (Vf1) ♦ elcian/ylcian/ieldcian (Vf2) ♦ forelcian (Vf2) ♦ forieldan/foryldan (Vf1) ♦ forsittan (VF5) ♦ forslǣwan (ge)i(e)ldan/(ge)yldan/(ge)eldan (Vf1), v.h.a. altōn (Vf2), v.h.a. altinōn (Vf2) ♦ (ge)lengan (Vf), v.n. lengja (Vf1), v.h.a. lengjan ♦ (ge)lettan/(ge)lættan, got. (ga)latjan, v.n. letja, v.h.a. lezzen {Vf1}, v.s. lettian, v.fr. letta ♦ (ge)uferian/(ge)oferian, v.h.a. obarōn {Vf2} ♦ i(e)ldian (Vf2), v.h.a. altian ♦ tōferian (Vf1) ♦ tōtwǣman (Vf1). remettre à plus tard/au lendemain elcian ← ♦ oferhealdan (VF7).

2. se remettre, vp.a. (se reprendre, reprendre son sang-froid) besmēagan (Vf2) ♦ geni(o)man/genyman (VF4).

b. (guérir) ācofrian (Vf2) ♦ ācwician/āc(w)ucian, v.s. aquikōn {Vf2} ♦ āmagian/hamacgan āwyrpan (Vf) ♦ batian (Vf) ♦ (ge)bōtian (Vf) ♦ gedī(e)gan/gedȳgan/gedēg(e)an (Vf1) ♦ geedwyrpan (Vf2) ♦ geīeþrian/geēþrian (Vf) ♦ gemanian (Vf2) ♦ (ge)trumian (Vf2) ♦ (ge)trymman ← ♦ (ge)wi(e)rpan/(ge)wyrpan/(ge)wærpan (Vf).

3. s’en remettre à (se fier à) lǣtan tō (VF7). s’en remettre à qq. du soin de on trēowe gelǣtan (VF7).