rempart

rempart, n.


1. (muraille) brēost(ge)beorh (m.) ♦ brēostweall (m. a) ♦ burgweall/burhweall (m. a) ♦ castelweall (m. a) ♦ eorþbyrig/eorþburh (f. th. rac.) ♦ eorþweall (m. a) ♦ wīgsteall (nt. a). rempart de terre eardweall (m. a).


2.
(protection) rempart de boucliers scildweall/scyldweall (m. a).