remuer

remuer, vt.


1. (agiter, secouer) ābifian/ābeofian (Vf2) ♦ ācwacian (Vf2) ♦ ācweccan (Vf1) ♦ bliccettan (Vf), v.h.a. blechazan ♦ cwacian (Vf2) > a.m. quake ♦ floterian/flotorian (Vf2) ♦ (ge)bifian/(ge)beofian/(ge)byfian (Vf2), v.n. bifask (Vf1/2), v.h.a. bibēn (Vf3) > all.m. beben, v.s. biƀōn, v.fr. beva ♦ (ge)cweccan (Vf1) ♦ hrisian/hrysian (Vf1), v.s. hrisian ♦ sc(e)acan (VF6) > a.m. shake, v.n. skaka, v.s. skakan ♦ sprangettan (Vf1) ♦ sprēawlian (Vf2) > a.m. sprawl ♦ wagian > a.m. wag, v.h.a. wagōn {Vf2}.


2.
(mettre en mouvement) āstyrian/āstirian/āsterian (Vf1/2) ♦ bedrīfan (VF1) ♦ bestyrman (Vf1) ♦ geblandan/geblondan (VF7) ♦ (ge)hrēran, v.n. hrœra, v.h.a. (h)ruoren > all.m. rühren {Vf1}, v.s. hrōrian ♦ geondstyrian (Vf1) ♦ (ge)styrian/(ge)stirian > a.m. stir (Vf1), v.h.a. stōran > all.m. stören ♦ gewyrcan/gewircan, got. gawaurkjan {Vf1} ♦ ofhrēran (Vf1) ♦ onhrēran/onhrǣran (Vf1) ♦ sc(e)acan ← ♦ tōsc(e)acan (VF6) ♦ weccan, v.n. vekja, v.h.a. wecchan > all.m. wecken {Vf1}.


3.
(émouvoir, agiter) āwecgan (Vf1).