rendre

rendre, v.


1. vt. (restituer) āgi(e)fan/āgyfan (VF5) ♦ āgi(e)ldan/āgeldan/āgyldan (VF3) ♦ ālǣtan/ālētan (VF7) ♦ eft āgiefan/āgyfan (VF5) ♦ forgi(e)fan/forgyfan > a.m. forgive, v.h.a. fargeban > all.m. vergeben {VF5} ♦ forgi(e)ldan/forgeldan/forgyldan (VF3) ♦ ongi(e)fan (VF5). (DE L’ARGENT, etc.) ofstandan (VF6).


2.
se rendre, vp.a. (aller) ætgangan (VF7) ♦ ætstæppan/ætstapan (VF6) ♦ begān (-mi) ♦ (ge)c(i)erran/(ge)cyrran (Vf1), v.s. kēran, v.fr. kera ♦ (ge)cuman > a.m. come, got. (ga)qiman, v.n. koma, v.h.a. queman/koman > all.m. kommen, v.s. kuman, v.fr. kuma {VF4} ♦ (ge)faran/færan > a.m. fare, got. faran, v.n. fara, v.h.a. faran > all.m. fahren, v.s. faran, v.fr. fara {VF6} ♦ forestæppan/foresteppan (VF6 et Vf1) ♦ (ge)gān (-mi) > a.m. go, v.h.a. gān > all.m. gehen, v.s. gān, v.fr. gān/gēn ♦ (ge)gangan (VF7) ♦ gegrētan (Vf1) ♦ (ge)iernan/(ge)yrnan, (ge)rinnan > a.m. run, got. garinnan {VF3}, v.s. rinnan, v.fr. rinna (VF3) ♦ gelīhtan (Vf1) ♦ (ge)sēc(e)an/(ge)sēocan > a.m. seek, got. (ga)sōkjan, v.n. sœkja, v.h.a. suohhen > all.m. suchen, v.s. sōkian, v.fr. sēka/setsa {Vf1} ♦ (ge)weorþan/(ge)wiorþan/(ge)wurþan/(ge)wyrþan, got. wairþan, v.n. verða, v.h.a. (gi)werdan > all.m. werden, v.s. werđan, v.fr. wertha {VF3} ♦ sīgan, v.n. síga, v.h.a. sīgan {VF1}, v.s. sīgan, v.fr. sīga ♦ tēon (VF2). en se rendant à be…wege.


b.
se rendre chez (rendre visite) fandian, v.h.a. fantōn > all.m. fahnden {Vf2}, v.s. fandōn, v.fr. fandia ♦ (ge)nēosian/(ge)nēasian (Vf2), v.s. niusōn ♦ (ge)sēc(e)an ← ♦ swæþlǣcan (Vf1). se rendre fréquemment chez gelōmlǣcan (Vf1).