renommée

renommée, n.


dōm > a.m. doom, got. dōms, v.n. dómr, v.h.a. tuom {m. a}, v.s. dōm (m.), v.fr. dōm (m.) ♦ for(e)mǣrnes (f. jō) ♦ hlī(o)sa/hlȳsa/hligsa (m. an) ♦ hlīsēadignes (f. jō) ♦ hrēþ (m. i), v.n. hróðr, v.h.a. hruodi ♦ mǣrsung (f. ō) ♦ mǣrþ (f. īn) ♦ mǣrþu/mǣrþo/mārþu/mērþu, got. mēriþa, v.h.a. mārida {f. ō}, v.s. māriđa (f.) ♦ nama (m. an) > a.m. name, got. namō (nt. an), v.n. namn/nafn (nt.), v.h.a. namo (m. an) > all.m. Name, v.s. namo, v.fr. noma (m. an) ♦ tīr/tȳr (m. a), v.s. tīr ♦ torhtnes (f. jō) ♦ tōtalu (f. ō) ♦ weorþmynd/weorþmynt (f. i). renommée acquise par la victoire sigehrēþ (f. ?). renommée ici-bas woruldhlīsa/weoroldhlīsa (m. an). grande renommée mǣrhlīsa (m. an). accroître la renommée de þennan/þenian, v.n. þenja, v.h.a. den(n)en > all.m. dehnen {Vf1}. qui a une bonne renommée hlīsful.