renoncer

renoncer, vti.


1. (abandonner) āgi(e)fan/āgyfan (VF5) ♦ ālǣtan/ālētan (VF7) ♦ āwegan (VF5) ♦ forbe(a)ran/forbæran > a.m. forbear, got. frabairan, v.h.a. farberan {VF4} ♦ forgān (-mi) ♦ forgangan (VF7) ♦ forhātan (VF7) ♦ forlǣtan, v.h.a. farlāzzan > all.m. verlassen {VF7} ♦ mīþan, v.h.a. mīdan > all.m. meiden {VF1}, v.s. miđan ♦ ofgi(e)fan, v.h.a. abageban {VF5}, v.s. afgeƀan ♦ oflǣtan, got. aflētan {VF7} ♦ oflinnan, got. aflinnan {VF3} ♦ onsacan/ansacan (VF6) ♦ wiþsecgan (Vf3). (À UNE LOI, etc.) wiþsacan (VF6). personne qui renonce forlǣtere (m. ja).


2.
(abjurer) æftercweþan (VF5) ♦ andsacian (Vf2) ♦ forhātan (VF7) ♦ onsecgan/ansecgan, v.h.a. antsagēn > all.m. entsagen {Vf3}.