renverser

renverser, vt.


1. (retourner, mettre le haut en bas) onhwerfan/onhwyrfan/onhwirfan (Vf1) ♦ onwendan (Vf1).


2.
(mettre à bas, détruire) ālecgan (Vf1) > a.m. allay ♦ āscūfan/āscēofan (VF2) ♦ āscylfan āwendan/āwændan (Vf1) ♦ foreāstreccan (Vf1) ♦ geēaþmēd(i)an (Vf1) ♦ (ge)glendrian (Vf2) ♦ gehnǣgan (Vf) ♦ gesǣgan (Vf1) ♦ ofcirran (Vf1) ♦ oferweorpan (VF3) ♦ tōwe(o)rpan/tōworpan/tōwurpan/tōwyrpan/teweorpan, v.h.a. ziwerfan/zerwerfan > all.m. zerwerfen {VF3}, v.s. teweorpan, v.fr. tōwerpa/tiwerpa ♦ þennan/þenian, v.n. þenja, v.h.a. den(n)en > all.m. dehnen {Vf1} ♦ undercerran (Vf1) ♦ understapplian (Vf) ♦ underwyrtwalian ymbstyrian (Vf1). (UN RÉGIME, etc.) forhwi(e)rfan/forhwyrfan/forhwerfan (Vf1).