répandre

répandre, v.


1. vt.a. (verser, déverser) āgēotan/āgītan (VF2) ♦ geondgēotan (VF2) ♦ ofgēotan (VF2) ♦ ūtweallan (VF7). répandre sur (couvrir de) bebrǣdan (Vf1) ♦ geondbrǣdan (Vf1) ♦ oferbrǣdan (Vf1) ♦ oferbregdan/oferbrēdan (VF3). répandre dessous understregdan/understrēdan (VF3 et Vf).  répandre tout autour geondsāwan (VF7) ♦ geondstregdan/geondstrēdan (VF3 et Vf) ♦ tōsāwan (VF7).

b. (éparpiller) (ge)strēgan (ge)stregdan/(ge)strēdan (VF3 et Vf) ♦ (ge)torfian/(ge)tyrfian/(ge)turfian (Vf2).

c. (émettre, lancer) āsendan/āsændan (Vf1) ♦ āweglǣtan (VF7) ♦ forþian ūt (Vf2) ♦ forþlǣtan (VF7) ♦ forþsendan (Vf1) ♦ geforþian (Vf2) ♦ ofcirran (Vf1) ♦ onsendan/ansendan (Vf1) ♦ ūt ādōn (-mi) ♦ ūt drīfan (VF1).

d. (diffuser) āsprēadan (Vf1) ♦ āspringan/āspryngan/āsprincan (VF3) ♦ ātyhtan/ātihtan (Vf) ♦ āþenian/āþennan (Vf1/2) ♦ fæþman (Vf1) ♦ fæþmian (Vf2) ♦ gedǣlan, got. gadailjan, v.h.a. kiteilan {Vf1} ♦ (ge)scēadan/(ge)scādan > a.m. shed, got. (ga)skaidan, v.h.a. (gi)skeidan > all.m. scheiden {VF7}, v.s. skēdan/skēthan, v.fr. skēda/skētha ♦ (ge)þennan/(ge)þænnan/(ge)þenian, got. ufþanjan, v.n. þenja, v.h.a. den(n)en > all.m. dehnen {Vf1} ♦ teldian (Vf1/2), v.n. tjalda (Vf2) ♦ tōbrǣdan/tōbrēdan (Vf1) > v.h.a. zebreiten ♦ tōflōwan (VF7) ♦ tōgēotan (VF2). (UNE NOUVELLE, etc.) brēman (Vf) ♦ forþberan (VF4) ♦ forþyppan (Vf) ♦ (ge)brǣdan/brēdan, got. braidjan, v.n. breiða, v.h.a. breitan > all.m. breiten {Vf1}, v.s. brēdian/brēdōn ♦ (ge)mǣran/(ge)māran, got. mērjan, v.n. mæra, v.h.a. māren/mārran {Vf1}, v.s. mārian ♦ (ge)mǣrsian/(ge)mērsian (Vf2) ♦ getǣcan (Vf1) ♦ (ge)wīdmǣr(i)an (Vf) ♦ (ge)wīdmǣrs(i)an/(ge)wīdmērsian (Vf2) ♦ geyppan (Vf).

2. se répandre, vp.a. (s’étendre sur) geondgēotan (VF2) ♦ geondsendan (Vf1) ♦ geondspringan (VF3) ♦ geondstregdan ← ♦ oferbrǣdan (Vf1) ♦ ofergān (-mi) ♦ oferweaxan (VF6). (FLOT, LIQUIDE) beflōwan (VF7) ♦ geondflōwan (VF7) ♦ gēotan, got. giutan, v.n. gjóta, v.h.a. giozzan > all.m. giessen {VF2}, v.s. giotan, v.fr. iāta ♦ onbeflōwan (VF7). (EAU) oferyrnan/oferirnan (VF3) ♦ tōflēon (VF2) ♦ tōgān, v.h.a. zegān {-mi} ♦ tōgelan (VF4) ♦ tōscrīþan (VF1), v.s. tiskrīdan.

b. (s’infiltrer) geondfaran (VF6) ♦ geondfēolan (VF3) ♦ geondsēcan (Vf1) ♦ geondsprūtan (VF2) ♦ þurhdrīfan (VF1) ♦ þurhgān, v.h.a. durhgān > all.m. durchgehen {-mi} ♦ þurhgēotan, v.h.a. durhgiozan (VF2) ♦ þurhsēon, v.h.a. durhsehan > all.m. durchsehen {VF5} ♦ þurhswōgan (VF7).

c. (être diffusé) (ge)springan > a.m. spring, v.n. springa, v.h.a. springan > all.m. springen {VF3}, v.s. springan, v.fr. springa. se répandre rapidement (RUMEUR, etc.) i(e)rnan/yrnan/ærnan/rinnan > a.m. run, got. rinnan, v.n. rinna/renna, v.h.a. rinnan > all.m. rinnen {VF3}, v.s. rinnan, v.fr. rinna (VF3).

d. se répandre en paroles gespringan (VF3).