repentir

repentir, n.


behrēowsung (f. ō) ♦ dǣdbōt (f. ō) ♦ forbrȳtednes (f. jō) ♦ forbrȳt(en)nes (f. jō) ♦ forgnidennes (f. jō) ♦ forþrǣst(ed)nes (f. jō) ♦ gebryrdnes (f. ō) ♦ (ge)hrēo(w) (f. wō), v.h.a. hriuwa (f. ō) > all.m. Reue ♦ (ge)hrēo(w)nes (f. jō) ♦ geswicennes/geswicednes (f. jō) ♦ geþrǣst(ed)nes (f. jō) ♦ hrēow(e)sung (f. ō) ♦ inbryrdnes/onbryrdnes/anbryrdnes/ābryrdnes (f. jō) ♦ tōbrȳtednes/tōbrītednes (f. jō). éprouver du repentir be(h)rēowsian/berīowsian (Vf2) ♦ bemǣnan (Vf1) > a.m. bemoan ♦ (ge)hrēo(w)sian/(ge)hrȳwsian, v.h.a. (h)riuwisōn {Vf2} ♦ hrēowan (VF2) > a.m. rue, v.n. hryggja/hryggva, v.h.a. (h)riuwan (VF2) > all.m. reuen, v.s. hrewan ♦ wēpan/wǣpan (VF7/Vf1) > a.m. weep, got. wōpjan (Vf1), v.n. œpa (Vf1), v.h.a. wuofan (VF7/Vf1), v.s. wōpian (VF7), v.fr. wēpa (VF7). temps de repentir behrēowsungtīd (f. i) ♦ hēofungtīd (f. i).


se repentir, vp.


be(h)rēowsian/berīowsian (Vf2) ♦ bemǣnan (Vf1) > a.m. bemoan ♦ (ge)hrēo(w)sian/(ge)hrȳwsian, v.h.a. (h)riuwisōn {Vf2} ♦ hrēowan (VF2) > a.m. rue, v.n. hryggja/hryggva, v.h.a. (h)riuwan (VF2) > all.m. reuen, v.s. hrewan ♦ hrēowian (Vf), v.h.a. hriuwōn (Vf2), v.s. hriwōn. faire se repentir (ge)hrēowan ←.