augmenter

augmenter, v.


1. vt. ætȳcan/ætēcan (Vf1) ♦ ēacan > a.m. eke, got. aukan, v.n. auka {VF7}, v.s. ōkian/ōcōn, v.fr. āka ♦ dīpan/dȳpan (Vf), v.fr. diupa ♦ (ge)ēacnian (Vf2) ♦ (ge)īecan/(ge)ēcan/(ge)īc(e)an/(ge)ȳc(e)an (Vf1) ♦ gemārian (Vf) ♦ (ge)mic(e)lian/(ge)myclian (Vf2), got. mikiljan (Vf1), v.n. mikla (Vf2), v.h.a. mihhilōn (Vf2) ♦ tōætēacnian (Vf2) ♦ tōætī(e)can/tōætēcan/tōætȳc(e)an (Vf1) ♦ tōgeī(e)can/tōgeēcan/tōgeȳcan (Vf1). à augmenter ēacniendlic. (allonger) (ge)lengan (Vf), v.n. lengja (Vf1), v.h.a. lengjan. (multiplier) (ge)manigfealdan/(ge)manigfildan/(ge)mænigfyldan (Vf1).


2.
vi. ætflōwan (VF7) ♦ āstīgan (VF1) ♦ ēacian, v.h.a. auhōn (Vf2), v.s. ōkian ♦ ēacnian (Vf2) ♦ forþweaxan (VF7) ♦ (ge)þēon (VF1/3) > a.m. thee, got. þeihan (VF1), v.h.a. dīhan (VF1) > all.m. gedeihen, v.s. thīhan, v.fr. thiga (Vf1) ♦ (ge)weaxan (VF7) > a.m. wax, got. wahsjan (VF6), v.n. vaxa (VF6), v.h.a. wahsan (VF6) > all.m. wachsen, v.s. wahsan, v.fr. waxa (VF6) ♦ grōwan (VF7) > a.m. grow, v.n. gróa, v.h.a. gruoan, v.fr. grōwa/grōia (VF7) ♦ mic(e)lian ← ♦ tōswellan (VF3) ♦ tōþindan (VF3) ♦ þrindan/þrintan (VF3) ♦ ūp āstīgan (VF1) ♦ ūpstīgan (VF1) ♦ ūpþyddan (Vf). (DURÉE, JOURS) langian (Vf2) > a.m. long, v.n. langa, v.h.a. langōn (Vf2), langēn (Vf3) > all.m. langen, v.s. langōn ♦ þēon ←. augmenter rapidement hlēapan > a.m. leap, got. hlaupan, v.n. hlaupa, v.h.a. (h)louffan > all.m. laufen, v.s. hlōpan, v.fr. hlāpa {VF7}.


3.
s’augmenter, vp. ætflōwan (VF7) ♦ ārīsan (VF1) > a.m. arise ♦ āstīgan (VF1) ♦ ēacian ← ♦ ēacnian (Vf2) ♦ forþweaxan (VF7) ♦ (ge)þēon ← ♦ (ge)weaxan ← ♦ grōwan ← ♦ mic(e)lian ← ♦ ūp āstīgan (VF1).