résistant

résistant, adj.


1. (personne) mægenig swīþ/swȳþ, got. swinþs, v.s. swīđi, v.fr. swīth ♦ trum(lic). être/devenir résistant dugan (perf. pr.), got. dugan (perf. pr.), v.n. duga (Vf3), v.h.a. tugan (perf. pr.) > all.m. taugen, v.s. dugan (perf. pr.), v.fr. duga (perf. pr.) ♦ (ge)strangian (Vf2), v.h.a. strangēn (Vf3). devenir résistant gestīþian (Vf2) ♦ (ge)trymman/(ge)trymi(g)an/(ge)tremman/(ge)tremegan/(ge)tremian (Vf1) > a.m. trim ♦ mæg(e)nian (Vf2) ♦ swīþian (Vf2). rendre résistant getrumian (Vf2) ♦ (ge)trymman ←. peu résistant wāc/wēce > a.m. weak, v.n. veikr, v.h.a. weih > all.m. weich, v.s. wēk.


2.
(matériau, matière) h(e)ard (a/ō) > a.m. hard, got. hardus (u), v.n. harðr (a/ō), v.h.a. hart(i) (ja/jō) > all.m. hart, v.s. hard, v.fr. herd ♦ stearc > a.m. stark, v.n. sterkr, v.h.a. starc/starah > all.m. stark, v.s. stark, v.fr. sterk ♦ stīf > a.m. stiff, v.n. stirðr, m.h.a. stīf > all.m. steif ♦ stīþ, v.fr. stīth ♦ stīþlic. (ÉPÉE) fēolheard stedeheard. peu résistant leoþuwāc/liþewāclīþig/līþeg.