retirer

retirer, v.


1. vt. (enlever, ôter)a. (UN OBJET) ābregdan/ābrēdan (VF3) ♦ ādōn of (-mi) ♦ āhebban onweg (VF6) ♦ āniman (of) (VF4) ♦ ātēon fram/of (VF2) ♦ ætbregdan/ætbrēdan {VF3} ♦ ætfeorrian (Vf2) ♦ framācyrran (Vf1) ♦ framādōn (-mi) ♦ framāscyrian (Vf) ♦ framāstyrian (Vf1) ♦ frambringan (VF3) ♦ framceorfan (VF3) ♦ fram(ge)niman (VF4) ♦ gebregdan/gebrēdan (VF3) ♦ gerǣc(e)an (Vf1) ♦ (ge)wenian > a.m. wean, v.n. venja, v.h.a. (gi)wennan > all.m. gewöhnen {Vf1}, v.s. wen(n)ian, v.fr. wenna ♦ hreddan, v.h.a. (h)retten > all.m. retten {Vf1}, v.fr. hredda/reda ♦ ofāniman (VF4) ♦ of(ge)niman (VF4) ♦ oftēon, got. aftiuhan, v.h.a. abaziohan, v.s. aftiohan {VF2} ♦ tōniman (VF4) ♦ wiþbregdan/wiþbrēdan (VF3) ♦ wiþlǣdan (Vf1) ♦ wiþtēon (VF2). (UN COUVERCLE, CE QUI RECOUVRE) unhlidian (Vf2). retirer en secouant āhræscian of (Vf) ♦ āhrisian/āhrysian of (Vf2) ♦ āsceacan/āscæcan fram/of (VF6) ♦ fram āsceacan/āscæcan (VF6) ♦ fram (ā)swengan (Vf) ♦ ofāsceacan (VF6) ♦ onsceacan (VF6).

b. (UN VÊTEMENT) āwindan of (VF3) ♦ dōn of (-mi) > a.m. doff ♦ ofdōn (-mi) ♦ onscrȳdan (Vf1) ♦ slȳpan/slēpan (Vf) > a.m. slip, v.s. slōpian ♦ ungi(e)rw(i)an/ungerwan/ungirian/ungerian/ungyrian (Vf1) ♦ unscrȳdan/unscrēdan/unscrīdan/unscȳrdan (Vf1). retirer les chaussures unscōg(i)an/unscēogan/onscōg(i)an/anscōg(i)an (Vf).

c. (confisquer) qui ne peut être retiré (TERRES, etc.) unberēafigendlic.

2. se retirer, vp.a. (s’en retourner) (ge)swīcan, v.n. svíkja, v.h.a. swīchan {VF1}, v.s. swīka, v.fr. swīka ♦ oftēon ← ♦ onwindan (VF3) > a.m. unwind ♦ wiþstyllan (Vf) ♦ wiþtēon (VF2) ♦ wiþtremman (VF1).

b. (s’éloigner) ālūcan (VF2) ♦ āscēadan/āscādan (VF7) ♦ forbūgan (VF2) ♦ framstandan (VF6) ♦ gedǣlan, got. gadailjan {Vf1}. (se retirer d’un lieu) fram/from swīcan (VF1) ♦ (ge)būgan > a.m. bow, got. biugan, v.n. bjóga, v.h.a. biogan > all.m. biegen, v.s. būgan {VF2} ♦ (ge)rȳman/(ge)rēman/rūman, v.h.a. rūmman > all.m. raümen {Vf1}, v.s. rūmian, v.fr. rēma.

c. se retirer de (abandonner, quitter) ætfeorrian (Vf2) ♦ æthebban (VF6) ♦ framswīcan/fromswīcan (VF1) ♦ gān of (-mi) ♦ (ge)feorrian/(ge)fearrian (Vf2) ♦ ūt gangan (VF7).

d. (MER) āebbian (Vf2) ♦ (ge)ebbian (Vf2). (FLOTS) sincan > a.m. sink, got. sigqan, v.n. søkkva, v.h.a. sinkan > all.m. sinken {VF3}, v.s. sinkan, v.fr. sinka.