réveiller

réveiller, v.


1. vt. (tirer du sommeil) āweccan/āwæccan > a.m. awake, v.h.a. arwecken/arwehhan/erwehhan > all.m. erwecken {Vf1} ♦ āwreccan (Vf1) ♦ (ge)weccan, v.n. vekja, v.h.a. wecchan > all.m. wecken {Vf1} ♦ wreccan/wræccan (Vf1). réveiller en sursaut ābregdan (VF3) ♦ slǣpe tōbregdan/tōbrēdan (VF3).


2.
se réveiller, vp. (sortir du sommeil) āwacan (VF6) ♦ āwacian (Vf2) ♦ āwæcnan (Vf1) ♦ āwacnian/āwæcnian (Vf1) ♦ onwacan (VF6). se réveiller en sursaut onbregdan of (þam) slǣpe (VF3).