rite

rite, n.


1. (pratique établie) gescrif (nt. a), v.h.a. giscrip ♦ geset(e)nes/gesætnes (f. jō) ♦ geset(t)ednes (f. jō).


2.
(rite religieux) ǣ(w) (f. indécl.), v.h.a. ēwa/ēha (f. ō) > all.m. Ehe, v.s. ēo (m.), v.fr. ā/ē(we)/ēwa (f.) ♦ ciri(c)nytt/cyricnytt (f. jō) ♦ ciricþēnung/cyricþēnung (f. ō) ♦ endebyrdnes (f. jō) ♦ geriht (nt. a) ♦ gerihte (nt.) ♦ gerȳne/gerīne/gerēne, got. garūni, v.h.a. girūni {nt. ja} ♦ gewuna (m. an), v.h.a. giwona (f. ō), v.s. giwuno ♦ gi(e)ld/geld/gyld/geold (nt. a), got. gild (nt. a ?), v.n. gildi/gjald (nt.), v.h.a. gelt (nt. a) > all.m. Gelt, v.s. geld (nt.), v.fr. jeld (nt.) ♦ godcundnes (f. jō) ♦ hālig hālignes (f. jō) > a.m. holiness, v.h.a. heilagnissa (f. jō), heilagnessi (nt. ja) ♦ sidu/si(o)du/seodu/siodo (m. u), got. sidus (m. u), v.n. siðr (m. u), v.h.a. situ (m. u et i) > all.m. Sitte, v.s. sidu, v.fr. side ♦ þēaw/þāw (m. wa), v.h.a. dau, v.s. thau ♦ þēnisc/þegnisc þēnung/þegnung/þegning (f. ō) ♦ þēowdōm/þēadōm (m. a) ♦ weorþung (f. ō), v.n. virðing, v.h.a. werdunga (f. ō).

rite du baptême fulluhtþēaw/fulwihtþēaw (m. wa) ♦ fulluhtþegnung/fulwihtþēnung (f. ō). rite païen godgi(e)ld/godgeld/godgyld (nt. a). rite purificatoire (MESSE DE RELAVAILLES) cyricgang/ciricgang (m.).