rivière

rivière, n.


ēa(w), got. aƕa, v.n. á, v.h.a. aha {f. ō}, v.s. aha (f.), v.fr. a/e (f.) ♦ ēa(h)strēam/ēgstrēam/ēhstrēam (m. a) ♦ flōd (f. ō) > a.m. flood, got. flōdus (f. en u ?), v.n. flóð (nt.), v.h.a. vluot (m. et f. i) > all.m. Flut, v.s. flōd/fluod (m., f. et nt.), v.fr. flōd (nt.) ♦ lacu (f.), v.h.a. lacha (f.) ♦ lagustrēam (m. a), v.s. lagustrōm ♦ strēam (m. a) > a.m. stream, v.n. straumr (m.), v.h.a. stroum > all.m. Strom, v.s. strōm, v.fr. strām ♦ wæterstrēam (m. a). rivière voisine nēahēa (f. ō). de rivière ēalicflōden flōdlic.