route

route, n.


1. (voie)a. (TERRESTRE) færeld/færelt/færyld/fareld/fereld (nt. a) ♦ gang/geng/gong/gung (m. a), got. gaggs (nt. a), v.h.a. gang (m. a et i) > all.m. Gang, v.s. gang (m.), v.fr. gong/gung (m.) ♦ gangweg (m. a) ♦ sīþfæt (m. et nt. a) ♦ strǣt/strēt > a.m. street, v.h.a. strāz(z)a > all.m. Strasse {f. ō}, v.s. strāta, v.fr. strēte ♦ weg > a.m. way, got. wigs, v.n. vegr, v.h.a. weg > all.m. Weg, v.s. weg, v.fr. wei {m. a}. grande route burgstrǣt (f. ō) ♦ burgweg (m. a) ♦ ceasterherpaþ (m. a) ♦ folcherpaþ (m. a) ♦ fyrdstrǣt (f. ō) ♦ hēahstrǣt (f. ō) ♦ hēahweg/hēiweg (m. a) > a.m. highway ♦ her(e)pæþ/herepaþ (m. a) ♦ herestrǣt, v.h.a. heristrāza {f. ō}, v.fr. herestrēte/hiristrete ♦ hereweg (m. a), v.fr. heerwei ♦ portherpaþ (m. a) ♦ portstrǣt (f. ō) ♦ portweg (m. a) ♦ wīgstrǣt (f. ō). route à l’est ēastweg (m. a). route à l’ouest westweg (m. a). route au nord norþweg (m. a). route au sud sūþweg (m. a). route à travers champs æcersweg (m. a). route avec bornes miliaires mīlpæþ (m. a). route bordée de murs ? weallweg (m. a). route charretière færweg (m. a) ♦ hwēolweg (m. a) ♦ wægnweg/wǣnweg (m. a). route construite avec des blocs de bois bēamweg (m. a) ♦ gierdweg/gyrdweg (m. a). route empruntée par une armée ? wīgrād (f. ō) ♦ ? wī(g)trod (nt. a). route entre deux haies hegewege (m.). route jalonnée de poteaux stapolweg (m. a). route marquant une frontière (ge)mǣrweg (m. a) ♦ mearcweg (m. a). route menant à un moulin mylenstīg (f.) ♦ mylenweg (m. a). route menant à un puits wylleweg (m. a). route menant à une saline sealtherpaþ (m. a) ♦ sealtstrǣt (f. ō). route militaire her(e)pæþ ← ♦ herestrǣt ←. route pavée stānstrǣt (f. ō) ♦ stānweg (m. a) ♦ strǣt ←. route pour mener le bétail drāf (f.) > a.m. drove. route privée tūnweg (m. a). route publique menant à un hameau/village wīcherpaþ (m. a). route royale cynestrǣt (f. ō) ♦ friþherpaþ (m. a). route sale hor(u)weg (m. a). route sur une crête hēafodweg (m. a) ♦ hrycgweg (m. a).

absence de route weglēast/wæglǣst (f.). sans route d’accès ungefaren. réparation des routes strǣtweard (f. ō).


b.
 route maritime brimlād (f. ō) ♦ brimrād (f. ō) ♦ faroþstrǣt (f. ō) ♦ holmweg (m. a) ♦ lagulād (f. ō) ♦ lagustrǣt (f. ō) ♦ merelād (f. ō) ♦ merestrǣt (f. ō) ♦ sǣlād (f. ō) ♦ sǣweg (m. a) ♦ strēamrād (f. ō).


2. (trajet, chemin, parcours)a.
fær/fer (nt. a) > a.m. fare, v.n. far, v.h.a. far ♦ færeld ← ♦ færnes (f. jō) ♦ faru (f. ō) > a.m. fare, v.h.a. fuora, v.fr. fare/fera/fer(e) (f.) ♦ fōr (f. ō) ♦ forþgang (m. a), v.fr. forthgong ♦ gang ← ♦ hwyrft (m.) ♦ lād (f. ō) > a.m. load, v.n. leið, v.h.a. leita > all.m. Leite ♦ ryne/rine/rene (m.), got. runs (m. i), v.n. run (nt.), runi (m.), v.h.a. runs (m.), run (nt.) ♦ sīþ (m. a), got. sinþs (m. a), v.n. sinn(i) (nt.), v.h.a. sind (m. a), v.s. sīđ (m.) ♦ sīþfæt (m. et nt. a) ♦ wadung (f. ō) ♦ wǣg/wāg (m. i), got. wēgs (m. a), v.n. vágr (m.), v.h.a. wāg (f. i), v.s. wāg, v.fr. wēg ♦ weg ←. fausse route dwolpæþ (m. a).


b.
en route (en marche vers) on tyhte. faire route (ge)līþan, got. galeiþan, v.n. líþa, v.h.a. līdan > all.m. leiden {VF1}, v.s. līđan. (BATEAU) rīdan > a.m. ride, v.n. ríða, v.h.a. rītan > all.m. reiten {VF1}, v.s. -rīdan, v.fr. rīda (VF1)♦ swimman/swymman (VF3) > a.m. swim, v.n. svima (Vf2), v.h.a. swimman (VF3) > all.m. schwimmen. faire route (À LA VOILE) (ge)siglan, v.n. sigla {Vf1}.  se mettre en route ābūgan (VF2) ♦ āfaran (of/ūt) (VF6) ♦ āfe(o)rsian/āfirsian/āfyrsian (Vf2) ♦ āfi(e)rran/āfe(o)rran/āfyr(r)an/āfeorrian/āferian/āferran (Vf1/2) ♦ ālēoran (ūt) (VF2) ♦ āweggān (-mi) ♦ āweggewītan (VF1) ♦ āwendan/āwændan (Vf1) ♦ bēon of (-mi) ♦ dōn fram (-mi) ♦ forþ(ge)faran, v.fr. forthfara {VF6} ♦ framfaran (VF6) ♦ framfēran (Vf1) ♦ fram gān (-mi) ♦ fram gangan (VF7) ♦ fram(ge)bēgan (Vf1) ♦ fram gebūgan (VF2) ♦ framgewītan/fromgewītan (VF1) ♦ framhweorfan (VF3) ♦ fram lǣtan (VF7) ♦ (ge)būgan (fram/of) (VF2) ♦ (ge)faran (VF6) ♦ (ge)ferian/(ge)fergan/(ge)ferig(e)an (Vf2) > a.m. ferry, got. farjan (Vf1), v.n. ferja, v.h.a. ferren (Vf) ♦ (ge)gān (-mi) > a.m. go, v.h.a. gān > all.m. gehen, v.s. gān, v.fr. gān/gēn ♦ (ge)gangan/gancgan/g(e)ongan/gengan, got. gaggan, v.n. ganga, v.h.a. gangan, v.s. gangan, v.fr. gunga {VF7} ♦ (ge)hw(e)orfan/(ge)hwyrfan, got. ƕairban, v.n. hverfa, v.h.a. (h)werban/(h)werfan > all.m. werben {VF3}, v.s. hwerƀan, v.fr. hwerva ♦ (ge)lēoran/(ge)līoran/hlēoran (VF2 et Vf1) ♦ (ge)wendan, got. (ga)wandjan, v.n. venda, v.h.a. wendan/wenten > all.m. wenden {Vf1}, v.s. wendian, v.fr. wenda ♦ gewīcan (VF1) ♦ (ge)wītan, v.h.a. (gi)wīzzan, v.s. wītan {VF1} ♦ of āgān (-mi) ♦ oferfēran (Vf1) ♦ ofstīgan (VF1) ♦ settan > a.m. set, got. satjan, v.n. setja, v.h.a. sezzan > all.m. setzen, v.s. settian, v.fr. setta {Vf1} ♦ swician (fram), v.h.a. swichōn {Vf2} ♦ (ūp) āsettan (Vf1) ♦ ūt āfaran (VF6) ♦ ūt āgān (-mi) ♦ wesan of (VF5).


3.
faire fausse route (être dans l’erreur) ādwelian (Vf2) ♦ āswīfan (VF1) ♦ ætsp(e)ornan/ætspurnan (VF3) ♦ dwelsian (ge)dwelian (Vf2), v.s. duelan, v.fr. dwela/dwila ♦ (ge)dwoli(g)an (Vf1) ♦ healtian (Vf2) ♦ misfōn (VF7) ♦ misþyncan (Vf1) ♦ rec(c)an/reccean (Vf1), v.s. rekkian ♦ wandrian (Vf2) > a.m. wander.