ruse

ruse, n.


1. bealuinwit/bealoinwit (nt.) ♦ bigswīc/beswīc (m.) ♦ bræ(g)d/bregd (m.) ♦ brægden cræft (m. a) > a.m. craft, v.n. kraptr (m.), v.h.a. kraft (f. i) > all.m. Kraft, v.s. kraft (m. et f.), v.fr. kreft ♦ dēopnes/dīopnes (f. jō) > a.m. deepness ♦ fals (nt. a), v.n. fals, v.fr. falsk/falsch ♦ ficung (f. ō) ♦ foxung (f. ō) ♦ fræfel, v.h.a. fravali (f.) > all.m. Frevel ♦ fræfelnes (f. jō) ♦ gēapscipe (m. i) ♦ gebrægdnes (f. jō) ♦ gefic (nt.) ♦ gehæftednes (f. jō) ♦ gesǣte/gesēte (nt.) ♦ (ge)swi(o)pornes/(ge)sweopornes/(ge)swiopernes/(ge)swifornes (f. jō) ♦ hinderhōc (m.) ♦ hīwung/hīwing/hēowung/hȳwing (f. ō) ♦ hōc (m.) > a.m. hook ♦ hygegār (m. a) ♦ inwit/inwid (nt.), got. inwindiþa (f. ō), v.h.a. inwit (nt. a), v.s. inwid ♦ inwitgȳren (f. ō) ♦ inwitnet (nt. ja) ♦ lār > a.m. lore, v.h.a. lēra > all.m. Lehre {f. ō}, v.s. lēra, v.fr. lāre ♦ lārswice (m. ja) ♦ lēasbrēd/lēasbregd (m.) ♦ lēasung, v.n. lausung {f. ō} ♦ list (m. et f. i), got. lists (f. i), v.n. list (f.), v.h.a. list (f. i) > all.m. List, v.s. list, v.fr. lest ♦ listwrenc (m.) ♦ lot (nt.) ♦ lotwrenc (m.) ♦ lygesearu (nt. wa) ♦ lytignes (f. jō) ♦ ofercræft (m. a) ♦ onsǣtnung (f. ō) ♦ prætt (m.) ♦ sǣt(n)ung/sēt(n)ung (f. ō) ♦ searo/searu/syru/siru (nt. wa), got. sarwa (nt. pl. wa), v.n. sørvi (nt.), v.h.a. saro (nt. pl. wa) ♦ searonet(t)/searunet(t) (nt. ja) ♦ searoþanc/searuþanc (m. a) ♦ si(e)rwung/searwung/syrwung (f. ō) ♦ smēalicnes (f. jō) ♦ swicdōm (m. a) ♦ twīfealdnes (f. jō) ♦ wærlot (nt.) ♦ wīl (nt.) > a. m. wile ♦ wrenc (m.).


2.
ruse d’ici-bas woruldwrenc/weoroldwrenc (nt.). ruse perfide nearobregd/nearubregd (f.) ♦ searocræft/searucræft (m. a) ♦ searowrenc/searuwrenc/siruwrenc/syruwrenc/syrewrenc/syrwwrenc (m.) ♦ smēawrenc/smēhwrenc (m.). ruse provoquant l’emprisonnement nearosearu/nearusearu (f.). ruse soudaine fǣrsearo (nt. wa). avec ruse cræft(e)līcefācenfull(īc)e fǣcne/fācnefræfellīce/fref(e)līce gebrægdenlīcegefædlīce geswiporegeswiporlīce lytiglīce/lytelīce/litelīcesearoþancum swicollīce. agir avec ruse lytigian/lytegian (Vf2). user de ruses wrencan > a.m. wrench, v.h.a. renchen > all.m. renken {Vf1}. vaincre par des ruses beswīcan (VF1).