sac

sac 1, n.


(CONTENANT) bel(i)g/bæl(i)g/byl(i)g/bilig > a.m. belly, got. balgs, v.n. belgr, v.h.a. balc/balg > all.m. Balg {m. i} ♦ cēod codd (m. a) > a.m. cod, v.n. koddi ♦ fǣtels/fetels (m. et nt. a) ♦ feresōca (m. an) ♦ hwītecylle (f. ōn) ♦ hȳdesacc (m.) ♦ leþercodd (m. a) ♦ ofersēam (m.) ♦ poh(c)ha/pocca (m. an) ♦ pusa/posa (m. an), v.h.a. pfosa ♦ sacc/sæcc (m.) > a.m. sack, got. sakkus (m. u), v.n. sekkr, v.h.a. sac(h) (m. i) > all.m. Sack ♦ sēam (m.) > a.m. seam. sac à provisions metbæl(i)g (m. i) ♦ metefǣtels (m. a) ♦ nestpohha (m. an) ♦ sceattcod (m. a). sac de berger hi(e)rdebelig/hi(e)rdebelg (m. i). sac de cuir hȳdesacc (m.) ♦ leþercodd (m. a). sac en peau de porc feresōca (m. an). sac où l’on tuait les parricides wītecyll (f.).


sac 2, n.


(pillage) gehresp (nt.) ♦ here, got. harjis, v.n. herr, v.h.a. heri > all.m. Heer, v.s. heri, v.fr. hiri/here {m. ja} ♦ heretēam (m.) ♦ hergaþ/hergoþ (m. a) ♦ herg(i)ung (f. ō) > a.m. harrying ♦ rēaflāc (m. et nt. a) ♦ rēafung (f. ō) ♦ rīpung/rȳping (f. ō) ♦ strūdung/strūtung (f. ō). mettre à sac barian (Vf1) ♦ forher(e)gian, v.h.a. firherjōn > all.m. verheeren {Vf2} ♦ (ge)hergian > a.m. harry, harrow, v.n. herja, v.h.a. herjōn {Vf2} ♦ (ge)rēafian (Vf2) > a.m. reave, v.h.a. roubōn (Vf2) > all.m. rauben, v.s. rouƀōn, v.fr. rāv(i)a ♦ (ge)rī(e)pan/(ge)rȳpan (Vf1) ♦ (ge)strūdan (VF2) ♦ onberan (VF4).