saigner

saigner, v.


1. vi. (perdre du sang) blēdan (Vf) > a.m. bleed, v.n. blœða, v.h.a. bluotan > all.m. bluten, v.fr. blēda ♦ swǣtan (Vf1).


2.
vt. (UN MALADE) blōdlǣtan (VF7) ♦ forlǣtan, v.h.a. farlāzzan > all.m. verlassen {VF7} ♦ lǣtan/lētan > a.m. let, got. lētan, v.n. láta, v.h.a. lāzzan > all.m. lassen, v.s. lātan, v.fr. lēta {VF7} ♦ oflǣtan, got. aflētan {VF7}.