autour

autour 1, adv.


1. ābūtan/onbūtan > a.m. about, v.fr. abūta ♦ be ūtan hūhwega/hūhugu on/in ymbhwyrfte on ymbegang þǣr onbūtanþǣr ymbūtanūtan ymb(e)/emb(e)/umb(e), v.n. um(b), v.h.a. umbi/umbe > all.m. um ♦ ymb(e)ūtan/emb(e)ūtan. tout autour ǣghwǣr onbūtan fulwīde on ūteweardumwiþ ǣlce handymb(e)ūtan ← ♦ ymb(e)…ūtan/emb(e)…ūtan.


2.
autour de, loc. prép. ābūtan ← ♦ ūtan ymbe ymb(e)/emb(e)/umb(e), v.n. um(b), v.h.a. umbi/umbe > all.m. um, v.s. umbi, v.fr. um(be) ♦ ymb(e)ūtan/emb(e)ūtan, ymb…ūtan.


autour 2, n.


(OISEAU) gōshavoc (m. a) > a.m. goshawk, v.n. gáshaukr (m.), v.h.a. ganshapich.