salut

salut, n.


1. (salutation)a. grēting/groeting (f. ō) > a.m. greeting ♦ grētingword (nt. a) ♦ hālettung/hǣlettung, v.h.a. heilizunga {f. ō}. adresser un salut gehālettan (Vf1), v.n. heilsa (Vf2), v.h.a. heilizen (Vf1) ♦ gehǣlan (Vf) ♦ grētan > a.m. greet, v.h.a. gruozan > all.m. grüssen {Vf1}, v.s. grōtian, v.fr. grēta (Vf1) ♦ hǣl ābēodan (VF2). (DE LA TÊTE) ālūtan (VF2).


b.
salut !, interj. bēo þū hāl hāl bēo þūhāl wes þū hǣletoþ (m.) ♦ þū hāl welga wel gesund wes þū hāl.


2.
(délivrance) genere(d)nes (f. jō) ♦ hǣl (f.), v.n. heill (f.) ♦ hǣlu/hǣlo, v.h.a. heilī {f. īn}, v.s. hēli (f.).


3.
(rédemption) āhredding (f. ō) ♦ ālīese(n)dnes/ālīesenes/ālȳsednes (f. jō) ♦ ālīesing/ālȳsing (f. ō) ♦ ālīesnes/ālȳsnes (f. jō) ♦ eftlīsing/eftlēsing (f. ō) ♦ feorhneru (f. i) ♦ frēodōm/frīodōm/frȳdōm (m. a) > a.m. freedom, v.fr. frīdōm ♦ (ge)lī(e)snes/(ge)lēsnes (f. jō) ♦ hālor (nt. az/iz) ♦ hāls (f.) ♦ hālwendnes (f. jō) ♦ hǣl (f.), hǣle (f. ōn), v.n. heill (f.) ♦ hǣlnes (f. jō) ♦ hǣlu ← ♦ hǣlþ(o) (f.) > a.m. health, v.h.a. heilida ♦ lǣcedōm, v.h.a. lāhtuom {m. a} ♦ lī(e)sing/lēsing/lȳsing (f. ō) ♦ onlīesnes/onlēsnes/onlȳsnes/anlīesnes (f. jō) ♦ tōlȳsing/tōlīsing/tōlēsing (f. ō).